Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ( ICIO )

Carta de pagament d'autoliquidació Impost Municipal sobre construccions, instal.lacions i obres i autoliquidació taxes serveis urbanístics

informatiuinformatiu

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un impost indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la
corresponent autorització o llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control
correspongui a l’Ajuntament.

Les construccions, instal·lacions o obres podran consistir en:
a) Obres de construcció d’edificacions o instal·lacions de tota mena de nova planta.
b) Obres d’enderroc.
c) Obres en edificis, tant d’aquelles que modifiquen llur disposició interior com l’aspecte exterior.
d) Obres de fontaneria i clavegueram.
e) Obres de cementiris.
f) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereixin autorització, llicència d’obres o urbanística, o bé declaració responsable o comunicació prèvia.

Gestió
L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, tal com estableix l’article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cal cumplimentar el full d’autoliquidació que trobarà a l’apartat "Impresos relacionats". Li recomanem llegir les instruccions i normes de gestió de l’impost.

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats