Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Comunicació de primera ocupació de la construcció

Comunicar la primera ocupació de la construcció

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

La comunicació prèvia de primera ocupació d’un edifici o construcció té per objecte comunicar la posada en ús.  És un requisit previ i necessari per a  l’ocupació legal de l’edifici.
 
Està subjecte al règim de comunicació prèvia , d’acord amb el procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions,  d’acord amb l’article 64.4  de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que afegeix un nou apartat, el 5è , a l’article 187  del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme. 

Com es fa el pagament
Quan es realitza on line el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.
 
Normativa relacionada:
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost , Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret  305/2006, de 18 de juliol i  demés disposicions concordants.

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Després del termini d’un mes des del dia en què ha estat presentada, sempre que sigui conforme amb la normativa que li resulti d’aplicació i que durant aquest termini l’Ajuntament no hagi expressat de manera motivada la seva disconformitat la comunicació realitzada resta legitimada.

Quina documentació he de presentar?

1. Certificat final d’obra visat pel col•legi professional, que acrediti la data de finalització de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
2. Certificat de la infraestructura comuna de telecomunicacions lliurat per l’organisme de la Generalitat competent en la matèria o sol•licitud d’haver-ho presentat o bé;

    Butlletí d’instal•lació de la infraestructura comú de telecomunicacions i Certificat final relatiu a instal•lació quan es tracti d’edificis o conjunt d’edificacions:

  •  De més de 20 habitatges.
  •  D’ús residencial en els que s’incloguin elements actius en la xarxa de distribució.
  •  D’ús no residencial.

3. Sol•licitud d’alta de l’IBI (Impost de béns immobles: 902N) Aquest document s’ha d’estar presentat previamenta la gerencia de Cadastre, en aquest link trobarà tota la informació

Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques,  cal acreditar la representació legal.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques