Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Comuniicació de primera ocupació de la construcció

Comunicar la primera ocupació de la construccióCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
            
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

La comunicació prèvia de primera ocupació d’un edifici o construcció té per objecte comunicar la posada en ús dels edificis . És un requisit previ i necessari per a  l’ocupació legal de l’edifici.
 
Està subjecte al règim de comunicació prèvia , d’acord amb el procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions,  d’acord amb l’article 64.4  de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que afegeix un nou apartat, el 5è , a l’article 187  del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quin és el temps de la tramitació?
Després del termini d’un mes des del dia en què ha estat presentada, sempre que sigui conforme amb la normativa que li resulti d’aplicació i que durant aquest termini l’Ajuntament no hagi expressat de manera motivada la seva disconformitat la comunicació realitzada resta legitimada. 
 
Quina documentació he de presentar?
Consta al model de sol•licitud normalitzada de l’apartat impresos relacionats.
Cal indicar que a banda del certificat final, cal que el facultatiu director de les obres emeti certificació en la què faci constar que les obres s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques,  cal acreditar la representació legal.

 

 

Normativa relacionada:
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost , Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret  305/2006, de 18 de juliol i  demés disposicions concordants.

 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat