Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Sol·licitud de llicència per rehabilitació o reforma

Llicència urbanística per rehabilitació i/o reformaCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Llicència per reformar o rehabilitar una edificació existent. (veure també el tràmit de Comunicació prèvia d’obres)

Quina documentació he de presentar?
1. Model de sol·licitud adjunt, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
2. Projecte de l’obra a realitzar, signat pel Tècnic competent i visat, pel respectiu col·legi professional, amb senyalització o no de les instal·lacions de l’activitat. En aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’ha de fer constar:
a) Superfície del solar.
b) Superfícies construïdes.
c) Superfícies útils de cadascun dels habitatges i el seu número, d’acord amb el que determina la Llei 18/2007 de 28 de desembre i decret 55/2009 de 7 d’abril.
d) Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres, especificant l’avaluació del volum i el pes previsible i característiques dels residus que s’originaran, la instal·lació de gestors de reciclatge o disposició de rebuig i en cas d’efectuar recollida selectiva, les operacions de destriament.

3. Full del/s Tècnic/s que portarà/n la direcció de l’obra.
4. Full d’estadística d’edificació.
5. Full del gremi de la construcció.
6. Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO i de la taxa serveis urbanístics.
7. Pagament de la fiança de l’obra.
 
Documents que s’adjuntaran en la presentació del projecte d’execució, quan a la sol·licitud inicial s’aporti només el projecte bàsic:

1. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic/a competent i visat pel respectiu col·legi professional.
2. Certificació emesa i signada pel tècnic/a autor/a del projecte, conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic aprovat, o si existeixen modificacions.
3. Junt amb el projecte executiu, cal presentar  l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d’acord amb allò que determina RD 1627/97 i el projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions, signat per tècnic competent, quan es tracti d’algun dels supòsits següents:
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en l’edificació, d’ús residencial o no, que estiguin acollits, o hagin d’acollir-se al règim de propietat horitzontal.
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a un any, excepte els que alberguin un sol habitatge.
 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat