Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Rehabilitació o reforma

Llicència urbanística per rehabilitació i/o reformaCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Llicència per reformar o rehabilitar una edificació existent.

Quina documentació he de presentar?
1. Model de sol·licitud adjunt, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
2. Projecte de l’obra a realitzar, signat pel Tècnic competent i visat, pel respectiu col·legi professional, amb senyalització o no de les instal·lacions de l’activitat. En aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’ha de fer constar:
a) Superfície del solar.
b) Superfícies construïdes.
c) Superfícies útils de cadascun dels habitatges i el seu número, d’acord amb el que determina la Llei 18/2007 de 28 de desembre i decret 55/2009 de 7 d’abril.
d) Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres, especificant l’avaluació del volum i el pes previsible i característiques dels residus que s’originaran, la instal·lació de gestors de reciclatge o disposició de rebuig i en cas d’efectuar recollida selectiva, les operacions de destriament.
   f) S’haurà de presentar en suport paper, per duplicat, i en suport informàtic en un CD en format PDF.
3. Full del/s Tècnic/s que portarà/n la direcció de l’obra.
4. Full d’estadística d’edificació.
5. Full del gremi de la construcció.
6. Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO i de la taxa serveis urbanístics.
7. Fotocòpia de la carta de pagament de la fiança de l’obra.
 
Documents que s’adjuntaran en la presentació del projecte d’execució, quan a la sol·licitud inicial s’aporti només el projecte bàsic:

1. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic/a competent i visat pel respectiu col·legi professional.
2. Certificació emesa i signada pel tècnic/a autor/a del projecte, conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic aprovat, o si existeixen modificacions.
3. Junt amb el projecte executiu, cal presentar  l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d'acord amb allò que determina RD 1627/97 i el projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions, signat per tècnic competent, quan es tracti d’algun dels supòsits següents:
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en l’edificació, d’ús residencial o no, que estiguin acollits, o hagin d’acollir-se al règim de propietat horitzontal.
Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a un any, excepte els que alberguin un sol habitatge.
 
Observacions:
Si és necessària la instal·lació de grua, haureu de demanar la preceptiva llicència. Igualment, si és necessària l’ocupació de la viapública,caldrà demanar la llicència corresponent.
Observacions:
Documents que s’adjuntaran en la presentació del projecte d’execució, quan a la sol·licitud inicial s’aporta només el projecte bàsic:
1.- Dos exemplars del projecte executiu de l’obra a realitzar, signat per tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional.
2.- Certificació emesa i signada pel tècnic autor del projecte, conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic aprovat o si existeixen modificacions.
3.- Junt amb el projecte executiu, cal presentar l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d’acord amb allò que determina RD 1627/97 i el projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions, signat per tècnic competent, quan es tracti d’algun dels supòsits següents:
a) Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en l’edificació, d’ús residencial o no, que estiguin acollits, o hagin d’acollir-se al règim de propietat horitzontal.
b) Construcció i/o rehabilitació integral d’edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a un any, excepte els que alberguin un sol habitatge.
 
Normativa relacionada
- Articles 187 i següents del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010.
- Articles 71 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS)
- Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
- Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.


Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat