Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Llicència per obra nova i/o ampliació (llicència o legalització d'obres)

Llicència per realitzar una obra nova o instal·lació, o bé per ampliar una edificació o instal·lació

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia en els termes establerts pel Text refós de la Llei d’urbanisme, decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i per la revisió del Pla General d’Ordenació, les obres de construcció i d’edificació de nova planta i les d’ampliació i reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.


Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que requereixi realitzar obres sotmeses a aquest règim.

Com puc tramitar-ho?
Si ets persona jurídica telemàticament. Si ets persona física pots escollir el canal de presentació.
Si no has fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobaràs a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que t’ajudarà.
Si no estàs registrat en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer has de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones.
 

Pagaments
Taxa per a la prestació de serveis urbanístics:  és obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

ICIO:  es pot acreditar en el moment de la presentació del formulari o posteriorment. Si s’opta per aquesta segona opció caldrà que la persona interessada una vegada hagi fet el pagament ho comuniqui a l’Ajuntament adjuntant el rebut pagat al tràmit: Aportar documentació a un expedient

Fiança per garantir el compliment de les condicions de l’obra, s’ha de constituir, amb caràcter general, en funció de l’import del pressupost d’execució material de l’obra, segons l’escalat que figura en l’annex  de l’ O.F núm. 15 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis urbanístics.

L’ingrés de la fiança es pot fer previament a la sol·lciitud de llicència d’obres cal acreditar-ho en el moment de presentació del formulari de Sol·licitud de llicència per obra nova i/o ampliació. 

Com es fa el pagament:
Quan el tràmit es realitza on line.-  El tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.

Quan el tràmit es realitza presencialment.- Serà l’oficina d’atenció qui t’emetrà la liquidació corresponent.
A tenir en compte:

 - Si s’ha d’instal·lar una grua, cal demanar la corresponent llicència per instal·lació de grua dins l’obra.

- Si es necessita ocupar la via pública, també caldrà demanar la llicència corresponent.  

Normativa relacionada

- Articles 187 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost) i Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006, de 18 de juliol). 

- Articles 71 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

- Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Reus, publicat al DOG en data 06.05.2005.

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i decret 55/2009, de 7 d’abril i demés disposicions concordants.

Quant costa fer el tràmit?

Quina documentació he de presentar?

Projecte de l’obra a realitzar, signat pel tècnic competent i visat, quan sigui obligatori legalment, pel respectiu col·legi professional, en el qual cal que hi constin, entre d’altres determinacions, l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic segons el RD 1627/97 i el projecte d’infraestructures de telecomunicacions, si s’escau.
- Amb indicació de les instal•lacions de l’activitat.
- Part separada del projecte o “separata”, en la qual es dibuixin els elements de l’espai públic  que poden resultar afectats per la nova construcció.

 En aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’ha de fer constar:
 a) Superfície del solar.
 b) Superfícies construïdes.
 c) Superfícies útils de cadascun dels habitatges i el seu número, d’acord amb el que determina la Llei 18/2007 de 28 de   desembre i decret 55/2009 de 7 d’abril.
 d) Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres, especificant l’avaluació del volum i el pes previsible i característiques dels residus que s’originaran, la instal·lació de gestors de reciclatge o disposició de rebuig i en cas d’efectuar recollida selectiva, les operacions de destriament.
Full del/s tècnic/s que portarà/n la direcció de l’obra.
Full d’estadística d’edificació.
Nomenament de contractista o compormis d’aportar-lo abans de l’inici de l’obra. (veure model per emplenar)
En el cas de que les obres suposin un increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent, caldrà aportar el comprovant de la presol·liciutd realitzada a lal web L’AESA per la tramitació de l’autoritzacio de les servituds aeronàutiques:
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències UrbanístiquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració