Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Llicència de parcel·lació

Sol·licitud de llicència per la divisió de finques o parcel·lesCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Aquest tràmit serveix per l’atorgament d’escriptures i d’altres documents públics en relació a les operacions que són objecte dels articles 191 i 192 del DL 1/2010 de 3 d’agost (divisió o segregació de terrenys en dos o més lots) i la inscripció d’aquests documents en el Registre de la Propietat.

Aquestes operacions s’han d’ajustar al que estableixen la legislació aplicable en matèria de sòl i la legislació hipotecària, i s’ha d’acreditar que es disposa de la llicència de parcel•lació o bé de la declaració que aquesta no és necessària.

Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions regulades per reglament.

S’entén per parcel·lació urbanística:

a) Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal•lacions per destinar-les a usos urbans.
b) Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la lletra a en què, sense divisió o segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
c) La constitució d’associacions o societats en les quals la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva a què es refereix la lletra b.

Respecte a les parts concretes a què fan referència els apartats b i c, han de concórrer les condicions de mida i descripció que exigeixin racionalment la modificació de l’ús rústic de la matriu d’on procedeixin.

Es considera il·legal tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o la implantació d’usos que no estiguin per mesos en sòl no urbanitzable.

 

Quina documentació he de presentar?

Projecte signat per tècnic competent, s’haurà de presentar en suport t informàtic  en format PDF, el qual ha de constar dels següents documents:

•Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació  al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de les parcel•les i finques.
•Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió dels terrenys o l’operació jurídica assimilada que sol•licita.
•Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
•Plànol parcel•lari de la finca, a escala i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
•Superposició del plànol parcel•lari sobre plànol de qualificació urbanística.

•Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits,
la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat