Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Llicència de parcel·lació

Sol·licitud de llicència per la divisió de finques o parcel·les

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Aquest tràmit serveix per l’atorgament d’escriptures i d’altres documents públics en relació a les operacions que són objecte dels articles 191 i 192 del DL 1/2010 de 3 d’agost (divisió o segregació de terrenys en dos o més lots) i la inscripció d’aquests documents en el Registre de la Propietat.

Aquestes operacions s’han d’ajustar al que estableixen la legislació aplicable en matèria de sòl i la legislació hipotecària, i s’ha d’acreditar que es disposa de la llicència de parcel•lació o bé de la declaració que aquesta no és necessària.

Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions regulades per reglament.

S’entén per parcel·lació urbanística:

a) Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal•lacions per destinar-les a usos urbans.
b) Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la lletra a en què, sense divisió o segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
c) La constitució d’associacions o societats en les quals la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva a què es refereix la lletra b.

Respecte a les parts concretes a què fan referència els apartats b i c, han de concórrer les condicions de mida i descripció que exigeixin racionalment la modificació de l’ús rústic de la matriu d’on procedeixin.

Es considera il·legal tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o la implantació d’usos que no estiguin per mesos en sòl no urbanitzable.

 

Quina documentació he de presentar?

Projecte signat per tècnic competent, s’haurà de presentar en suport t informàtic  en format PDF, el qual ha de constar dels següents documents:

•Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació  al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de les parcel•les i finques.
•Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió dels terrenys o l’operació jurídica assimilada que sol•licita.
•Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
•Plànol parcel•lari de la finca, a escala i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
•Superposició del plànol parcel•lari sobre plànol de qualificació urbanística.

•Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits,
la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook