Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obertura de cala a la via pública amb caràcter urgent

Llicència i ocupació via pública per l'obertura urgent de cales

presentialpresencial envelopecorreu postal

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit permet sol·licitar llicència per obertura de cala (0,5 m³) amb caràcter d’urgència per casos molt específics que es donen habitualment com l’obertura des de la clau de pas fins la façana de la vivenda per trencament de canonada d’abastament.
Es pot concedir en altres casos excepcionals, sempre que les persones interessades s’hagin posat abans en contacte amb el Departament d’Enginyeria.

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud del permís per obertura de cala a la via pública al registre d’entrada de l’Ajuntament de Reus, adjuntant-hi la informació requerida i els justificants corresponents al pagament d’ICIO, de la taxa i del dipòsit de la fiança fixada.
Un cop rebuda la sol·licitud, el departament d’Enginyeria i Mobilitat realitza la corresponent inspecció tècnica i es procedeix a la redacció del Decret per actuació a la via pública, o el tràmit que correspongui segons l’informe tècnic.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de cala amb caràcter d’urgència, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de:
- Croquis acotat de la superfície a ocupar.
- Plànol emplaçament 1:500.
- Numeració exacta de la finca.

Observacions:
En cap cas s’atorgarà llicència amb caràcter d’urgència per manipulació de xarxes de gas o electricitat a particulars.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en  l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- L’Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria