Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reformes puntuals sotmeses a aquest règim

informatiuinformatiu

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Comunicació prèvia d’obres menors i reformes puntuals de poca entitat en locals amb activitat, habitatges en ús i en façanes, mitgeres, patis i terrats.

Quina documentació he de presentar?
- Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex II, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
- Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau.
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics (en els casos que preveu l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics)
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

En cas que sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ ocupació de la via pública.

Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal  d’obres subjectes al règim de comunicació).

Caducitat de l’autorització: El termini màxim per a l’inici de les obres és de 3 mesos, i per al seu acabament d’1 any, en ambdós casos des del moment que l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol·licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Quina documentació he de presentar?

* Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau

* Pressupost de l’obra i/o instal·lació, si s’escauEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook