Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reformes puntuals sotmeses a aquest règimCom puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      Detall del tràmit

Comunicació prèvia d’obres menors i reformes puntuals de poca entitat en locals amb activitat, habitatges en ús i en façanes, mitgeres, patis i terrats.

Quina documentació he de presentar?
- Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex II, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
- Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau.
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics (en els casos que preveu l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics)
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 Quin és el temps de tramitació?

En cas que sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ ocupació de la via pública.

Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal  d’obres subjectes al règim de comunicació).

Caducitat de l’autorització: El termini màxim per a l’inici de les obres és de 3 mesos, i per al seu acabament d’1 any, en ambdós casos des del moment que l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol·licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.Quant costa fer el tràmit?Quina documentació he de presentar?

* Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau

* Pressupost de l’obra i/o instal·lació, si s’escauEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat