Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reformes puntuals sotmeses a aquest règim (Obres menors)

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Comunicació prèvia d’obres menors i reformes puntuals de poca entitat en locals sense activitat o sense canvi d’activitat, habitatges en ús i en façanes, mitgeres, patis i terrats.

Quina documentació he de presentar?

- Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex II, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
- Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau.
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics (en els casos que preveu l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics)
- Dades del contractista o mestre d’obres que realitzarà l’obra.

Com es fa el pagament:
Quan es realitza on line el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.

 Normativa relacionada 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal  d’obres subjectes al règim de comunicació).

Caducitat de l’autorització: El termini màxim per a l’inici de les obres és de 3 mesos, i per al seu acabament d’1 any, en ambdós casos des del moment que l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol·licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

En cas que sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ ocupació de la via pública.

Quina documentació he de presentar?

* Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau

* Pressupost de l’obra i/o instal·lació, si s’escauEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències UrbanístiquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració