Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reformes puntuals sotmeses a aquest règim¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      Detalle del trámite

Comunicació prèvia d’obres menors i reformes puntuals de poca entitat en locals amb activitat, habitatges en ús i en façanes, mitgeres, patis i terrats.

Quina documentació he de presentar?
- Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex II, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
- Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau.
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics (en els casos que preveu l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics)
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

En cas que sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ ocupació de la via pública.

Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).

Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal  d’obres subjectes al règim de comunicació).

Caducitat de l’autorització: El termini màxim per a l’inici de les obres és de 3 mesos, i per al seu acabament d’1 any, en ambdós casos des del moment que l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol·licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?¿Qué documentación debo presentar?

* Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau

* Pressupost de l’obra i/o instal·lació, si s’escauEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Llicències Urbanístiques


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat