Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A - per a instal•lacions d'energia solar

Per a instal•lacions en sòl urbà de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit serveix per a comunicar a l’Administració que el promotor vol realitzar obres consistents en la Instal•lació de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics per a l’aprofitament de l’energia solar en sòl urbà d’acord amb l’article 9 bis 1 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la LLei d’Urbanisme, en sòl urbà.

En el supòsit que la instal•lació es vulgui instal•lar sobre sòl no urbanitzable, caldrà fer-ho com a llicència urbanística d’obra nova

Es recomana seguir escrupolosament les indicacions establertes als efectes d’agilitzar el tràmit, així com acreditar el pagament de la taxa en el moment de presentació del formulari.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que requereixi realitzar obres sotmeses a aquest règim.

Com puc tramitar-ho?
Si ets persona jurídica telemàticament. Si ets persona física pots escollir el canal de presentació.


Si no has fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobaràs a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que t’ajudarà.

Si no estàs registrat en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer has de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones.


Quina documentació he de presentar?
1. FORMULARI de comunicació prèvia d’instal•lació de plaques solars.
2. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic competent.
3. Assumeix/Declaració responsable del tècnic que portarà la direcció de l’obra.
4. Estudi de seguretat i salut
5.Nomenament de contractista o instal·lador ( veure model per emplenar)
6.Justificant de pagament de la Taxa, ICIO i fiança.

Observacions:
-    Quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol•licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
-    Aquesta instal•lació pot beneficiar-se de bonificació en el pagament de l’ICIO i de l’IBI, per saber com tramitar aquesta sol•licitud de bonificació i en quin moment de la tramitació fer-ho, llegiu tota la informació sobre el tràmit i mireu l’apartat tràmits vinculats.

Pagaments:
Per tal de realitzar la instal•lació es requereix el pagament de :

•    Taxa per a la prestació de serveis urbanístics : 0,8670% de la base imposable, constituïda pel cost real i efectiu de la instal•lació
És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari de Comunicació prèvia.

•    ICIO, impost sobre construccions i obres: 4 % de la base imposable, constituïda pel cost real i efectiu de la instal•lació.
L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal•lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència, en els casos que sigui preceptiva, o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia. Als efectes d’aquest impost, s’entendran iniciades les construccions, instal•lacions i obres, llevat prova en contrari:
a) Pel transcurs d’un mes des de la data de la concessió de la llicència, en els casos que sigui preceptiva.
b) Pel transcurs d’un mes des de la presentació a l’Ajuntament de la declaració responsable o comunicació prèvia.

 

L’ingrès del pagament de l’ICIO es pot acreditar en el moment de la presentació del formulari de Comunicacio prèvia o abans del termini de finalització del seu acreditament. Si s’opta per aquesta segona opció caldrà que la persona interessada una vegada hagi fet el pagament ho comuniqui a l’Ajuntament adjuntant el rebut pagat al tràmit: Aportar documentació a un expedient

•    Fiança per garantir el compliment de les condicions de l’obra, pel que fa la via pública o terrenys d’ús públic  L’import s’ha de constituir, amb caràcter general,en funció de l’import del pressupost d’execució material de l’obra, segons l’escalat que figura en l’annex  de l’(O.F núm. 15 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis urbanístics) s’annexarà al tràmit.

L’ingrés de la fiança es pot fer abans de la presentació del formulari de Comunicació prèvia (veure en anotacions relacionades el tràmit de dipòsit de fiança)

Com es fa el pagament:
Quan es realitza on line el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el pagament s’efectua durant la tramitació en línia essent necessària una targeta bancària que hauràs de tenir disponible durant la tramitació. El pagament es formalitza abans d’enviar el formulari.
Si no es fa el pagament de la taxa  en el moment d’iniciar l’expedient en el registre general, no es donarà curs a la tramitació quedant automàticament anul•lada la sol•licitud.

Quin és el temps de la tramitació?
Atès el caràcter de comunicació prèvia, no hi ha resolució.

Inici de les obres: les obres podran iniciar-se en el termini d’un mes  a comptar des de l’endemà de la presentació de la comunicació amb la documentació requerida i efectuada la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).
Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).
Caducitat de l’autorització: el termini màxim per a l’inici de les obres és de sis mesos, i per al seu acabament és de dos anys, en ambdós casos comptats des del moment en què l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol•licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’art. 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Normativa relacionada
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables que modifica  l’article187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia “les instal•lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l’article 9 bis. 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències UrbanístiquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració