Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Bonificació de l'IBI per instal·lació d'un sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'IBI

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal•lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal•lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal•lació.

En el cas que la instal•lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal•lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal•lació amb energia solar fotovoltaica.

Acabada la instal•lació i sempre que sigui favorable pels serveis tècnics, es podrà sol•licitar la bonificació de l’IBI.

Requisits

Veure ordenança fiscal num 3. "Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles"

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

1. Declaració responsable signada per l’empresa instal·ladora (veure impresos relacionats)

2. Última factura de subministrament elèctric de l’ immoble/s pels quals es sol•licita la bonificació (En cas d'haver de presentar mes d'una factura, escanegi tot en un sol pdf).

3. Document acreditatiu de la inscripció al Registre d'Instal•lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal•lació de baixa tensió.

4. Document acreditatiu de la inscripció Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal•lació generadora

5. Memòria tècnica de la instal·lació, amb el següent contingut:

Objecte i dades generals
Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia autoconsumida

Emplaçament de la instal·lació
Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a l’estructura de l’edifici
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries, proteccions,...)
Adjuntar plànols

Abast de la intervenció en l’edifici
Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les solucions tècniques constructives que s’adopten.
Realitzar l’anàlisi de càrregues de l’edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el qual haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada, factoritzant també el vent.

Dimensionat de la instal·lació
Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum elèctric i l’espai disponible.

Consideracions de seguretat i salut
Especificar les condicions de seguretat i salut que cal tenir en compte per portar a terme la instal·lació.

Consideracions sobre les runes
I
ndicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la gestió d’aquestes runes d’acord la normativa de residus.

Integració paisatgística i arquitectònica

Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances municipals que siguin d’aplicació.

Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablejat
- Quadres elèctrics i proteccions
- Sistema de control i monitoratge
Adjuntar esquema unifilar

Pressupost detallat
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions