Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex I - Tipus A

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reforma sotmeses a aquest règimCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

Aquest tràmit serveix per a comunicar a l’Administració que el promotor vol realitzar obres en el supòsits següents:
 
1-a) Reforma de local per nova activitat: amb una superfície inferior a 2.500 m2
1-b) Reforma de local sense canvi d’activitat:
 Amb una superfície inferior a 2.500 m2 i superior a 200 m2
 O inferior a 200 m2 amb afectacions estructurals
3.- Reforma de façanes, mitgeres, patis i terrats:
3-a) En edificis catalogats (excepte aquells la intervenció
en els quals requereixi autorització prèvia de la Generalitat
de Catalunya) o amb afectacions estructurals
3-b) En edificis no catalogats i sense afectacions estructurals
2) Reforma d’un habitatge
Amb una superfície útil superior a 150m2
O inferior amb afectacions estructurals
4.- Instal·lació d’aparells elevadors en edificis
 
Observacions:
- Si és necessària la instal·lació de grua, haureu de demanar la preceptiva llicència, acompanyant la documentació que consta en el model corresponent.
- D’altra banda, quan sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ocupació de la via pública.
- La carta de pagament de l’ICIO es pot substituir pel model “Autoliquidació impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres”, degudament emplenat.
 
Condicions:
- L’inici de les obres està condicionat a l’aportació, si no s’ha fet junt amb aquesta comunicació, del nomenament del contractista i de la designació de coordinador/a de seguretat i salut- quan sigui exigible segons el RD 1627/97-. En aquest cas, cal que s’aportin necessàriament abans de l’inici de les obres, ja que, en cas contrari, aquestes no s’entendran autoritzades. 
Quina documentació he de presentar?
1. Model adjunt de document Obres sotmeses a règim de  comunicació prèvia d’obres Annex I – Tipus A degudament emplenat i signat per al persona interessada.
2. Projecte executiu de l’obra a realitzar, signat pel tècnic competent. Aquest projecte d’obra, a més d’altres determinacions, s’hi ha de fer constar:
- Superfície del solar.
- Superfícies construïdes.
- Superfícies útils de cadascun dels habitatges i el seu número.
- Justificació del compliment de l’Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres, especificant l’avaluació del volum i el pes previsible i característiques dels residus que s’originaran, la instal·lació de gestors de reciclatge o disposició de rebuig i, en cas d’efectuar recollida selectiva, les operacions de destriament. S’haurà de presentar en suport paper i en suport informàtic en un CD en format PDF.
3. Estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic segons el RD 1627/97,  visat. S’haurà de presentar en suport paper i en suport informàtic en un CD en format PDF.
4. Fotografies de l’edifici o espai on s’hagi d’intervenir, mida 10 x 15 (en color). S’haurà de presentar en suport paper i en suport informàtic en un CD en format PDF o JPG.
5. Assumeix del/s tècnic/s que portarà/n la direcció de l’obra.
6.Nomenament de contractista.
7.Designació de coordinador de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/97.
8.Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
9. Taxa serveis urbanístics.
10.Fotocòpia de la carta de pagament de la fiança de l’obra.
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Revisió del Pla General d’Ordenació, publicat al DOGC 06.05.2005
Ordenança Municipal d’obres subjectes al règim de comunicació


Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat