Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals

Informació i tramitació de domiciliacions bancàries pel pagament de tributs de caràcter periódic



¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)



Detalle del trámite

Aquest tràmit permet l’alta, la modificació (variació del número de compte bancària)) o la baixa de la domiciliació bancària pels impostos, les taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal, així com les contribucions especials:
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans.
IBIR – Impost sobre béns immobles rústics.
TRBD- Taxa per recollida d’escombreries.
PPRB- Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
GUALS- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres.
IVTM- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
IAE- Impost sobre Activitats Econòmiques.
TAUTER – Taxa d’aprofitament de la via pública.
CECU – Contribucions Especials.
 
Quina documentació he de presentar?
- Quan s’actuï en representació: document que acredita la representació, acompanyat del document identificatiu de la persona a qui representa.

En el supòsit que no consti el seu nom en la base de dades de persones d’aquest Ajuntament, d’acord al reglament municipal de registre electrònic, caldrà que prèviament es doni d’alta en la base de dades de persones 

A tenir en compte
- La sol·licitud de domiciliació es pot sol·licitar directament al banc o caixa una vegada s’ha rebut a casa l’avís de pagament de l’any en curs. En aquest cas, però, la domiciliació bancària serà efectiva pels rebuts de l’any següent.
- L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació en el seu compte corrent o d’estalvi, o en el d’un altre titular sempre que ho autoritzi.
- El pagament dels rebuts corresponents es realitzarà dins el període voluntari de pagament (veure calendari del contribuent) pel sistema de domiciliació bancària.

- IMPORTANT: Les sol·licituds de domiciliacions de tributs fetes quaranta dies abans de l’acabament del període voluntari de pagament tindran efectes en el mateix any. Si es realitza la sol·licitud amb posterioritat, la domiciliació tindrà efectes per l’any següent.
 

Quan es carrega l’import al compte corrent?
Transcorreguts trenta dies des de l’inici del període de cobrament en voluntària, es farà efectiu el pagament, realitzant-se el càrrec de l’import en el compte bancari indicat.
 
Quines avantatges té la domiciliació dels rebuts?
Permet estar al corrent de les obligacions sense estar pendent dels terminis. La persona interessada s’estalvia el risc que li passi per alt la data de pagament i hagi de pagar amb recàrrecs.

Fins quan és vigent la domiciliació bancària?
Fins que la persona interessada no comuniqui el contrari.
 
Normativa relacionada

Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).

 Requeriments tècnics:

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 



¿Cuál es el tiempo de tramitación?

La sol·licitud de domiciliació  i la documentació que l’acompanya serà objecte de comprovació per la Hisenda Municipal i tramitada si compleix tots els requisits exigits. La petició d’alta o canvi de domiciliació tindrà efectes a partir de tots aquells pagaments respecte dels que no s’hagi procedit a tramitar l’ordre de pagament. Podeu comprovar la seva alta o canvi de domiciliació bancària dels tributs municipals accedint a la vostra carpeta  que trobareu a la Seu electrònica www.reus.cat



¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.



Impresos relacionados



Trámites vinculados



¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:



Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat