Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Impost d'Activitats Econòmiques ( IAE )

Informació sobre l'Impost d'activitats econòmiques

informatiuinformatiu

 L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real. El seu fet imposable està constituït pel simple exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques en el territori nacional.

El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l’impost, aprovades pels Reials decrets legislatius 1175/90 i 1259/91.
 
Exempcions:
Estan exempts del pagament d’aquest impost, entre d’altres, els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només s’aplicarà a aquells que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
 
Per import net de la xifra de negocis s’entendrà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acredietament de l’impost.
 
Període impositiu:
El període impositiu coincideix amb l’any natural. L’impost s’acredita el primer dia d’aquest període, és a dir el dia 1 de gener.
 
Alta, baixa i modificació de l’impost:
En cas d’alta o de baixa, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi l’alta o el cessament.
 
Les altes, baixes i modificacions relatives a aquest impost (gestió censal) s’han de tramitar davant l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).
  
Més informació
Trobareu més informació sobre aquest impost al web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (www.aeat.es)
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Agència Estatal d'Administració Tributària Reus ( AEAT )
  • Rendes i exaccions


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook