Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Impost d'Activitats Econòmiques ( IAE )

Informació sobre l'Impost d'activitats econòmiquesDetalle del trámite

 L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real. El seu fet imposable està constituït pel simple exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques en el territori nacional.

El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l’impost, aprovades pels Reials decrets legislatius 1175/90 i 1259/91.
 
Exempcions:
Estan exempts del pagament d’aquest impost, entre d’altres, els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només s’aplicarà a aquells que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
 
Per import net de la xifra de negocis s’entendrà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acredietament de l’impost.
 
Període impositiu:
El període impositiu coincideix amb l’any natural. L’impost s’acredita el primer dia d’aquest període, és a dir el dia 1 de gener.
 
Alta, baixa i modificació de l’impost:
En cas d’alta o de baixa, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi l’alta o el cessament.
 
Les altes, baixes i modificacions relatives a aquest impost (gestió censal) s’han de tramitar davant l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).
  
Més informació
Trobareu més informació sobre aquest impost al web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (www.aeat.es)
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Agència Estatal d'Administració Tributària Reus ( AEAT )
  • Rendes i exaccions


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat