Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals

Informació i tramitació de domiciliacions bancàries pel pagament de tributs de caràcter periódic

qrcodetelemàtic envelopeCarpeta presentialpresencial envelopecorreu postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Carpeta ciutadana.

Carpeta empresa.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit permet l’alta, la modificació (variació del número de compte bancària)) o la baixa de la domiciliació bancària pels impostos, les taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal, així com les contribucions especials:
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans.
IBIR – Impost sobre béns immobles rústics.
TRBD- Taxa per recollida d’escombreries.
PPRB- Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
GUALS- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres.
IVTM- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
IAE- Impost sobre Activitats Econòmiques.
TAUTER – Taxa d’aprofitament de la via pública.
CECU – Contribucions Especials.
 
Quina documentació he de presentar?
- Quan s’actuï en representació: document que acredita la representació, acompanyat del document identificatiu de la persona a qui representa.

En el supòsit que no consti el seu nom en la base de dades de persones d’aquest Ajuntament, d’acord al reglament municipal de registre electrònic, caldrà que prèviament es doni d’alta en la base de dades de persones 

A tenir en compte
- La sol·licitud de domiciliació es pot sol·licitar directament al banc o caixa una vegada s’ha rebut a casa l’avís de pagament de l’any en curs. En aquest cas, però, la domiciliació bancària serà efectiva pels rebuts de l’any següent.
- L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació en el seu compte corrent o d’estalvi, o en el d’un altre titular sempre que ho autoritzi.
- El pagament dels rebuts corresponents es realitzarà dins el període voluntari de pagament (veure calendari del contribuent) pel sistema de domiciliació bancària.

- IMPORTANT: Les sol·licituds de domiciliacions de tributs fetes quaranta dies abans de l’acabament del període voluntari de pagament tindran efectes en el mateix any. Si es realitza la sol·licitud amb posterioritat, la domiciliació tindrà efectes per l’any següent.
 

Quan es carrega l’import al compte corrent?
Transcorreguts trenta dies des de l’inici del període de cobrament en voluntària, es farà efectiu el pagament, realitzant-se el càrrec de l’import en el compte bancari indicat.
 
Quines avantatges té la domiciliació dels rebuts?
Permet estar al corrent de les obligacions sense estar pendent dels terminis. La persona interessada s’estalvia el risc que li passi per alt la data de pagament i hagi de pagar amb recàrrecs.

Fins quan és vigent la domiciliació bancària?
Fins que la persona interessada no comuniqui el contrari.
 
Normativa relacionada

Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).

 Requeriments tècnics:

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

La sol·licitud de domiciliació  i la documentació que l’acompanya serà objecte de comprovació per la Hisenda Municipal i tramitada si compleix tots els requisits exigits. La petició d’alta o canvi de domiciliació tindrà efectes a partir de tots aquells pagaments respecte dels que no s’hagi procedit a tramitar l’ordre de pagament. Podeu comprovar la seva alta o canvi de domiciliació bancària dels tributs municipals accedint a la vostra carpeta  que trobareu a la Seu electrònica www.reus.cat

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració