Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica i urbana

Informació referent a l'Impost sobre béns immobles

informatiuinformatiu

L’IBI és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles urbans, rústics i de característiques especials. El seu fet imposable està constituït per la titularitat dels següents drets sobre aquests immobles:

- concessió administrativa.
- dret real de superfície.
- dret real d’usdefruit.
- dret de propietat.
 
Han de pagar l’IBI les persones titulars d’aquests drets i en el mateix ordre. És a dir, la persona propietària haurà de pagar l’impost sempre que no existeixin concessionaris, superficiaris o usufructuaris.
 
L’IBI s’acredita el dia 1 de gener de cada any. Per tant, la persona titular de la finca a 1 de gener és qui està obligada al pagament del rebut d’aquell any. El canvi de titular no és efectiu fins l’exercici següent.
 
Cal tenir en compte que els deutes pendents per aquest impost poden ser exigits a la nova propietat. Per això, abans d’adquirir un immoble, és aconsellable demanar informació sobre possibles deutes per IBI.
 
Hi ha una sèrie d’alteracions físiques, econòmiques o jurídiques del béns immobles que s’han de declarar al cadastre:
Declaració d’alteració de la titularitat:
Declaració per variació de la quota de participació en béns immobles
Declaració per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació
Declaració per agregació, agrupació, segregació o divisió
Declaració per canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d’ús i demolició o enderroc
 
Tots aquests models es poden trobar al web del Cadastre, on també hi ha la relació de documentació justificativa que ha d’acompanyar les declaracions.
Tant les exempcions com les bonificacions són de caràcter pregat i, per tant, s’han de sol·licitar expressament, acreditant que es tenen els requisits exigits per a la seva aplicació.
En cas que pugui correspondre més d’una bonificació, s’aplicarà aquella que comporti més benefici fiscal.
 
Exempcions (entre d’altres):
· Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits al regim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
· Els declarats expressament i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment del meritament de l’impost.
· Les entitats sense finalitat lucrativa (fundacions, associacions d’utilitat pública); excepte aquells béns que estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes d l’impost sobre societats.
 
Bonificacions (entre d’altres):
· Bonificació sobre la quota els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre dels seu immobilitzat.
· Els habitatges de protecció oficial.
· El domicili habitual dels subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.
 
Normativa relacionada
- Articles 60 a 77 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa.

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions