Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Bonificació de l'IBI per família nombrosa (a demanar abans del 31 de gener de cada any)

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles urbans per família nombrosaCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Les famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació en l’Impost sobre béns immobles pel domicili familiar habitual.

El rebut de l’IBI objecte de bonificació serà el de l’immoble que constitueixi l’habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar del subjecte passiu que ostenti la condició de família nombrosa.

Aquesta bonificació seguirà el següent escalat:
- Família nombrosa de fins a 4 fills: 45%
- Família nombrosa de 5 fills: 55%
- Família nombrosa de 6 fills: 65%
- Família nombrosa de 7 fills o més: 90%

Condicions:

  • Poden accedir-hi els subjectes passius de l’IBI que ostentin la condició de titulars de la targeta de família nombrosa en la data del meritament de l’impost.
  • Considerar que integren la unitat familiar tots els membres empadronats al domicili familiar habitual vinculats amb algun grau de parentiu amb la persona sol·licitant. 
  • Acreditar, el titular a efectes de l’IBI, almenys 2 anys de residència habitual a l’immoble objecte de bonificació, comptats amb anterioritat al meritament de l’impost. Aquest requisit no serà necessari quan es procedeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.

Caràcter i durada de la bonificació:
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual, i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l’impost, de titular de família nombrosa.
 
La sol·licitud es formularà per l’any en curs, abans del 31 de gener de cada any, i una vegada verificades les dades aportades, si la petició s’ajusta al contingut d’aquest punt, es concedirà la bonificació, que només tindrà efectes per l’any en curs.
 
Quan es pot demanar?
El termini de presentació de la sol·licitud és abans del 31 de gener de l’any en curs.

Nota destacada referents a la presentació de sol·licituds:
- Qui disposi de certificat digital o DNI electrònic pot presentar la sol·licitud de manera telemàtica des d’aquest Web, sense necessitat de desplaçar-se ni de fer cues.

Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

A tenir en compte:
- Cal ternir carnet fa familiar nombrosa vigent.
 Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat