Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Bonificació de l'IBI per família nombrosa

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles urbans per família nombrosa

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Les famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació en l’Impost sobre béns immobles pel domicili familiar habitual.

El rebut de l’IBI objecte de bonificació serà el de l’immoble que constitueixi l’habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar del subjecte passiu que ostenti la condició de família nombrosa.

Aquesta bonificació seguirà el següent escalat:

Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de fins a 30.000,00€:  75%
Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 30.000,00€ i fins a 50.000,00€:  50%
Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 50.000,00€ i fins a 75.000,00€:  45%
Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 75.000,00€ i fins a 100.000,00€:  30%
Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 100.000,00€ i fins a 200.000,00€:  25%
Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 200.000,00€:  10%

Condicions:

  • Poden accedir-hi els subjectes passius de l’IBI que ostentin la condició de titulars de la targeta de família nombrosa en la data del meritament de l’impost (1 de gener de cada exercici).
  •  L’immoble objecte de bonificació ha d’ésser el domicili familiar habitual en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.
  • Considerar que formen la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili familiar habitual, integrats en la condició de família nombrosa  en el moment del meritament de l’impost.
  • Acreditar, els titulars a efectes de l’IBI, almenys 2 anys de residència habitual a l’immoble objecte de bonificació, comptats amb anterioritat al meritament de l’impost. Aquest requisit no serà necessari quan es procedeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.

Caràcter i durada de la bonificació:

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els interessats la sol•licitin expressament declarant reunir les condicionsde subjecte passiu de l’impost, i de titular de família nombrosa.

Una vegada concedida, es reconeixerà l’aplicació de la bonificació fins la finalització del termini de vigència del títol de família nombrosa, sempre i quan es mantinguin els requisits exigits.
   
El subjecte passiu de l’impost haurà de comunicar qualsevol modificació o variació rellevant de les condicions o requisits exigibles per a l’aplicació del benefici fiscal a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos des de que es produeix la modificació.

Es podrà sol•licitar fins a l’últim dia (inclòs) de l’exercici immediatament anterior al que hi hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, excepte per als casos de renovació del títol de família nombrosa que, a efectes de la no interrupció del benefici fiscal, podran presentar-se fins el 31 de gener de l’exercici d’aplicació
 
Quan es pot demanar?
El termini de presentació de la sol•licitud és fins a l’últim dia (inclòs) de l’exercici immediatament anterior al que hi hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

A tenir en compte:
- Cal ternir carnet fa familiar nombrosa vigent.
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccionsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració