Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Canvi titular IBIU

Sol·licitud de canvi de titularitat de l'Impost de béns immoblesCom puc tramitar-ho?

Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Consisteix en comunicar al departament de Rendes i Exaccions les variacions de dades jurídiques en relació a la titularitat de les finques urbanes (transmissions, usdefruits...) per tal de depurar les dades que consten als padrons cobratoris (IBIU, TRBD).

Quan es produeix una variació de dades jurídiques en una finca, ja sigui canvi de titular o extinció d’usdefruit, entre d’altres, i aquesta variació afecta a la liquidació de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa Urbana, l’interessat ho comunica al departament de Rendes i Exaccions als efectes d’esmenar les dades.
 
Cal aportar document acreditatiu del canvi. Aquest document ha de ser públic (escriptura notarial, sentència judicial, nota simple del registre de la propietat...)
 
L’Ajuntament procedirà a actualitzar les dades i, si és el cas, a liquidar el corresponent Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa Urbana (IIVT o plusvàlua).
 
A tenir en compte:
S’ha de presentar còpia íntegra de l’escriptura notarial, de la sentència judicial o de la nota simple del registre de la propietat...
 
Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat