Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Bonificació de l'IBI per urbanització, construcció i promoció immobiliària

Sol·licitud de bonificació de l'IBIU per obres d'urbanització, construcció i promoció immobiliàriaCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Aquest tràmit serveix per sol·licitar la bonificació del 85 per cent en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBIU) dels immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització.

Gaudiran d’una bonificació del 85 per cent de la quota íntegra de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
  
Quina documentació he de presentar?
·          Fotocòpia del NIF de l’empresa
·          Certificat del tècnic-director de les obres visat pel col·legi oficial competent on consta la data d’inici de les obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària.
·          Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant presentació dels estatuts de la societat.
·          Fotocòpia de la llicència municipal concedida per a la realització de les obres.
·          Plànols d’emplaçament de la finca, tot detallant la situació de la construcció a què fa referència la llicència municipal.
·          Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’impost sobre societats.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que es comencin les obres, fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
 
Per a gaudir de la referida bonificació, els interessats han d’acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat.
 
La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres.
 
Normativa relacionada
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
- Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.


Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat