Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Alta per naixement al padró municipal d'habitants de Reus

Per inscriure al vostre nadó al padró municipal d’habitants de Reus

qrcodetelemàtic mobile-alttelefònic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Telefònic

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Telèfon: 010 (des de fix de Reus) o 977.010.010 (fora de Reus o mòbil)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

NOTA INFORMATIVA:

Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç, només necessiteu un identificador digital enllaç idcat mòbil 

_____________________________________________________________________________

DESCRIPCIO:

El tràmit es realitza per inscriure el nadó en el padró municipal d’habitants de la ciutat de Reus que és on residirà de forma habitual.
Per utilitzar aquest tràmit, l’edat màxima del nadó ha de ser d’un any. Si l’edat és superior cal utilitzar el tràmit d’alta o canvio domicili al padró.

Atenció:
Abans d’iniciar la tramitació per qualsevol dels canals disponibles és recomanable llegir l’apartat PREGUNTES FREQÜENTS que trobareu en aquest enllaç (Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç)

QUI HO POT SOL•LICITAR:
•    Els pares o representants legals del nadó

QUAN ES POT SOL•LICITAR:
•    En qualsevol moment

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS DE TRAMITACIÓ:
•    Telemàtic: Si la tramitació es sol•licita per internet es finalitzarà el tràmit per correu postal mantenint la data de la sol•licitud com la data d’empadronament, sempre que la documentació aportada sigui correcte.
•    Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si s’acompleixen els requisits i s’aporta la documentació adient de totes les persones que realitzen el tràmit. Per obtenir cita per ser atès en l’oficina presencial cal trucar al teèfon 977.010.010 i marcar opció 2.
•    Correu postal: Si la tramitació es sol•licita per correu postal es finalitzarà el tràmit també per correu postal mantenint la data de la sol•licitud com la data d’empadronament, sempre que la sol•licitud sigui correctament emplenada i signada i documentació aportada sigui correcte i completa.


TERMINI DE RESOLUCIÓ:
15 dies aproximadament des de que es recepciona la petició sempre que la documentació sigui completa i correcta.
No obstant normativament, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol•licitud, sempre que la documentació sigui correcte i no s’hagi d’interrompre els terminis per les causes compreses en l’art. 22 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol•licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol•licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER REALITZAR EL TRÀMIT
:
1.- Identificació del menor : llibre de família o certificat de naixement.
2.-  Identificació dels pares o representants legals del menor.
3.- Identificació de la representació per a menors d’edat o persones incapacitades
4.- Identificació de l’habitatge on s’han d’empadronar.
(Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç)
Els documents s’accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s’haurà d’aportar l’original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

L’Ajuntament està facultat per sol•licitar documentació addicional acreditativa per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal.

Si el canal a utilitzar requereix aportar documentació escanejada, cal tenir en compte que cal adjuntar el documents per separat i íntegres e(anvers i, si s’escau revers en un sol document pdf)
Cal realitzar una sol•licitud per cada persona major d’edat que s’hagi d’empadronar.

NORMATIVA
    • Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996 de 10 de gener
    • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
    • Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol pel què s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre. 
    • Resolució de  29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments relatives a la gestió del padró municipal.
    • Decret de l’Alcaldia de 16 de març de 2010

Requeriments tecnològics
Podeu consultar els requeriments tecnològics en la següent pàgina
 

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • PoblacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració