Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Documentació per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

Documentació necessària per empadronar-se a Reus

informatiuinformatiu

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER REALITZAR UN TRÀMIT D’ALTA O CANVI DE DOMICILI D’EMPADRONAMENT:
A.- Identificació de les persones que han d’empadronar-se.
B.- Identificació de la representació per a menors d’edat o persones incapacitades
C.- Identificació de l’habitatge on s’han d’empadronar.


COM REALITZAR EL TRÀMIT D’EMPADRONAMENT QUE NECESSITO?

Cal llegir prèviament la informació que conté el tràmit que necessita i que es troba en l’apartat "impresos relacionats" allí es troben les indicacions del canal que es poden utilitzar per fer el tràmit

 

A).-Per acreditar la identitat de les persones que han d’empadronar-se :Documentació* (en vigor)
1.  Ciutadans espanyols:
 DNI o passaport ( Excepcionalment els espanyols nascuts a l’estranger que no disposin de DNI han d’aportar el passaport i abans de 6 mesos hauran d’aportar el DNI)
2. Ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein:
 - Passaport o document d’identitat del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers o targeta de residència
3. Ciutadans originaris de la resta de països:
 - Targeta de residència o, si no en disposen, el passaport del seu país
4.  Altres documents.
- Fotocòpia de document identificatiu  sostret o extraviat, tant si estava en vigor com caducat, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada al respecte davant les autoritats policials, junt amb la sol•licitud de renovació del propi document.
– La cèdula d’inscripció, que substitueix al passaport i es concedeix a Espanya a aquells estrangers als qui, per algun motiu, el seu país no els documenta o a aquells que que no tenen nacionalitat (apàtrides).
– Els títols de viatge: documents expedits, per les autoritats competents del país d’origen o procedència dels seus titulars o per organitzacions internacionals habilitades a tal efecte pel dret internacional i que, en tot cas, han de contenir dades suficients per a la determinació de la identitat i nacionalitat dels titulars.
– Els següents  documents que es faciliten als sol•licitants d’asil:
      a) Resguard de presentació de sol•licitud de protecció internacional: aquest document s’expedeix amb dues dates de validesa i serà vàlid per la identificació al Padró un cop hagi transcorregut la primera data, es a dir, durant la pròrroga del període de validesa fins la segona.
      b) Documents acreditatius de la condició de sol•licitant, en tramitació, de protecció internacional: Doc. Ex148 (o tarja vermella sense feina) i Doc. Ex148 bis (o tarja vermella amb autorització a treballar).
– La fotocòpia compulsada pel Ministeri d’Interior, Jutjats o Tribunals d’un passaport en vigor retingut, que serà vàlida durant el temps de vigència del citat passaport.
– Documents d’identitat expedits per la Secretaria d’Estat d’Institucions Penitenciàries per a persones recloses en aquests institucions en els que apareix un número de identificació, foto i empremta dactilar de la persona interessada en el tràmit
– El permís de conducció espanyol sempre i quan, s’acreditin les dades obligatòries que no consten en el document (sexe, nacionalitat i lloc de naixement) mitjançant un altre document.
– Documents expedits pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació (documents d’identitat consular i d’acreditació d’organismes internacionals), havent-se d’acreditar amb el passaport les dades obligatòries que no consten als esmentats documents.
– Fitxa d’inscripció MENA (Menor Extranjero No Acompañado) expedida pel Ministeri d’Interior.

Per a menors d’edat:
- Llibre de família o certificat de naixement, i si en tenen, el DNI
- Els espanyols majors de 14 anys, a més,han d’aportar obligatòriament el DNI
- Els estrangers, majors de 14 anys, ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein, a més, han d’aportar obligatòriament, passaport o document d’identitat del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers o targeta de residència.
- Els estrangers, majors de 14 anys, ciutadans de la resta de països, a més, han d’aportar obligatòriament, targeta de residència o, si no en disposen, el passaport del seu país
 

B).- Per acreditar la representació de menors o incapacitats:
1. En cas que un menor s’empadroni únicament amb un dels progenitors s’ha de presentar, a més,un d’aquests documents que es relacionen a continuació:
•    Autorització conjunta dels representants legals del menor, amb la signatura original i el document d’identificació  d’ambdós.
•    Guàrdia i custòdia atorgada a aquest progenitor.
•    Sentència judicial on es fixa que el menor residirà amb aquest progenitor.
•    Resolució judicial que estableixi on ha d’empadronar-se el menor.
•    Declaració responsable del/de la progenitor/a per inscripció o canvi de domicili de menors al padró municipal


2. En cas que el menor s’empadroni amb persones diferents als seus progenitors han de portar, a més, un dels següents documents que es relacionen a continuació:
•    Autorització conjunta dels representants legals del menor, amb la signatura original i el document d’identificació  d’ambdós.
•    Resolució judicial on s’estableixi on ha d’empadronar-se el menor.
•    Declaració responsable del/de la progenitor/a per inscripció o canvi de domicili de menors al padró municipal


3. Menors tutelats:  En els casos de tutela, acolliment, etc, la representació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent..


4. Majors 16 anys:  Els menors d’edat majors de 16 anys –que no estiguin legalment emancipats-, en el cas de voler-se empadronar en un domicili diferent als dels progenitors i sense aportar l’autorització d’aquests, poden -amb els mateixos requisits que qualsevol persona major d’edat- presentar sol•licitud d’alta, canvi de domicili o modificacions de dades personals.


5. Representació legal d’incapacitats: La representació dels incapacitats s’acreditarà aportant còpia de la resolució judicial por la que es declara la incapacitat.


6. Representació voluntària. Es regeix per l’article 5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on s’estableix que, per realitzar mitjançant representant una inscripció padronal o una modificació de qualsevol de les dades obligatòries al padró d’habitants, es necessari acreditar la representació fent servir qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o a través de declaració en compareixença personal de l’interessat.
 

C).- Per acreditar el lloc de residència, tant per les altes com pels canvis de domicili, és la següent:

1. Domicili de propietat o usufructuari:
- Si al rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) consteu com a titular, no heu d’aportar cap justificació, es comprova d’ofici
- Si al rebut de l’IBI no consteu com a titular, haureu d’aportar un dels següents documents:
- Escriptura de propietat de l’habitatge on consteu com a propietari/a
- Contracte privat de compravenda, si en el mateix s’especifica el lliurament de la possessió efectiva de l’habitatge
- Escriptura d’acceptació d’herència

2. Domicili de lloguer:
- Contracte de lloguer vigent. En cas que el contracte tingui més de 6 mesos cal aportar justificant de l’últim rebut de lloguer. S’entén que el contracte de lloguer, tot i estar a nom només d’una persona -si no hi han evidencies del contrari- inclou a tota la unitat (pare, mare i fills menors d’edat).

3. Altres situacions diferents de les anteriors:

  • - Si no disposa de contracte de lloguer però té permís de la persona propietària o llogatera: autorització del propietari o del titular del contracte de lloguer i document identificatiu de l’autoritzant.
  • - Si és un habitatge col•lectiu: autorització d’empadronament en habitatges col•lectius.
  • - Per qualsevol altra situació que no s’ajusti a les anteriors caldrà que faci una sol•licitud d’alta al padró on s’expliqui la situació i adjuntin documents identificatius de totes les persones que volen empadronar-se i relacio de parentiu ialtres documents si en tingués respecte a la propietat (actualment sol·licitud general que trobareu a l’apartat de tràmits vinculats o entrant a aquest enllaç)

 L’Ajuntament està facultat per a sol•licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d’habitants.  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració