Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Alta al padró municipal d'habitants de la ciutat de Reus

Per inscriure’s al registre administratiu del padró municipal d’habitants de Reus

qrcodetelemàtic presentialpresencial

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


NOTA INFORMATIVA:

Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç, només necessiteu un identificador digital, veure aquest enllaç

________________________________________________________________________________________________

 DESCRIPCIO:

És la inscripció al Padró d’Habitants del nostre municipi.
El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi, acredita la seva residència i el domicili habitual en el mateix.

Tota persona que viu a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi en el qual resideix habitualment. Qui resideix en més d’un municipi s’ha d’inscriure en el que resideixi més temps a l’any.
El tràmit d’Alta al padró, permet efectuar la inscripció al Padró d’habitants de la ciutat de Reus
•    D’aquelles persones que vénen a viure a Reus provinents d’un altre municipi de l’Estat espanyol o bé de l’estranger.
•    D’aquelles persones que, pel motiu que sigui, no consten al padró d’habitants de Reus, encara que continuen vivint a la ciutat.

Atenció:
Abans d’iniciar la tramitació per qualsevol dels canals disponibles és recomanable llegir l’apartat PREGUNTES FREQÜENTS que trobareu en aquest enllaç (Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç

QUI HO POT SOL•LICITAR:

Qualsevol persona major d’edat.
En el cas de menors d’edat o de persones incapacitades legalment, els seus representants legals (mare, pare o tutor/a).

QUAN ES POT SOL•LICITAR:
En qualsevol moment

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS DE TRAMITACIÓ:
•    Telemàtic:
Si la tramitació es sol•licita per internet es finalitzarà el tràmit per correu postal mantenint la data de la sol•licitud com la data d’empadronament, sempre que la documentació aportada sigui correcte.
•    Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si s’acompleixen els requisits i s’aporta la documentació adient de totes les persones que realitzen el tràmit. Per obtenir cita per ser atès en l’oficina presencial cal trucar al telèfon 977.010.010 i marcar opció 2

TERMINI DE RESOLUCIÓ:
15 dies aproximadament des de que es recepciona la petició sempre que la documentació sigui completa i correcta.
No obstant normativament, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol•licitud, sempre que la documentació sigui correcte i no s’hagi d’interrompre els terminis per les causes compreses en l’art. 22 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol•licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol•licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER REALITZAR EL TRÀMIT:
1.- Identificació de les persones que han d’empadronar-se.
2.- Identificació de la representació per a menors d’edat o persones incapacitades
3.- Identificació de l’habitatge on s’han d’empadronar.
              (Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç)

Els documents s’accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s’haurà d’aportar l’original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

L’Ajuntament està facultat per sol•licitar documentació addicional acreditativa per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal.

Si el canal a utilitzar requereix aportar documentació escanejada, cal tenir en compte que cal adjuntar el documents per separat i íntegres (anvers i, si s’escau revers en un sol document pdf)

NORMATIVA.

  • Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996 de 10 de gener
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
   • Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol pel què s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre. 
  • Resolució de  29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments relatives a la gestió del padró municipal.
  • Decret de l’Alcaldia de 16 de març de 2010
     

 

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • PoblacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració