Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Comunicació prèvia per activitats econòmiques incloses a la Llei 18/2020

Comunicar a l'Ajuntament l'obertura d'una activitat econòmica

qrcodetelemàtic reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Per a què serveix aquest tràmit ?
Per a legalitzar les activitats sotmeses a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, tramitar canvis de titularitat d’activitats ja legalitzades i/o comunicar modificacions substancials d’aquestes activitats.

Descripció del tràmit:

Mitjançant aquesta comunicació, la persona interessada, posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica, i hi adjunta el «certificat tècnic», o el «certificat tècnic més el projecte», segons escaigui, acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l’activitat.

Per legalitzar els hotels i hostals, apartaments, càmpings, habitatges d’ús turístic i turisme rural, els professionals i empreses titulars heu de demanar l’habilitació de l’activitat. Aquesta habilitació és municipal però es presenta a través de Canal Empresa amb el tràmit corresponent al següent link Canal empresa de la Generalitat.

Qui ho pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Termini de presentació:
La comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment es presenta abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.
En cas que es vulgui comunicar un canvi de titularitat d’una activitat, aquesta ha d’ésser efectuada en el termini d’un mes des de la formalització del canvi de titularitat.

Com puc tramitar-ho?
Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit "Alta a la base de dades de persones" veure tràmits vinculats.

Observacions:
La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.
Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

NOVETAT_ INFORMACIÓ IMPORTANT: Pel que fa als habitatges d’ús turístic:

 En data 09/11/2023, entra en vigor el DECRET LLEI 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic (publicat al DOGC el 08/11/2023, núm. 9036), on s’estableix que, els habitatges d’ús turístic es troben sotmesos al règim de llicència urbanística prèvia.
 
Per tal de donar compliment a aquesta normativa, cal demanar llicència urbanística prèviament, abans de comunicar l’activitat.

En cas que no es demani llicència urbanística prèviament, les noves comunicacions d’habitatge d’ús turístic presentades quedaran suspeses o es deixaran sense efecte, si s’escau, fins l’obtenció de la llicència urbanística necessària.


Normativa relacionada
- Normativa autonòmica:
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

- Normativa municipal:
Ordenança fiscal núm. 8, Reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.


Enllaços relacionats

Enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques ccae 2009 del web d’IDESCAT

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
 

Quina documentació he de presentar?

- Els formularis que s’han de presentar per donar d’alta una activitat o comunicar una modificació substancial són els següents, sense perjudici de presentar la resta de documentació que en els mateixos formularis es detalla:

•    Formulari de comunicació activitats incloses a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
•    Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d’activitat sotmesa a Comunicació
•    Projecte tècnic (només hauran de presentar projecte aquelles activitats que la Llei així ho exigeixi)
•    Annex II Declaració responsable del tècnic

Si es tracta d’un establiment alimentari afectat pel Real Decret Llei 191/2011,  caldrà presentar la memòria sanitària (veure tràmits vinculats). Aquest tràmit s’haurà de fer prèviament, a la Comunicació es requerira el núm de registre d’entrada.

Les activitats incloses al Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. Caldrà sol•licitar Autorització Sanitària, veure tràmits vinculats.

- En cas de comunicar un canvi de titularitat, només s’haurà de presentar el formulari de comunicació activitats incloses a la Llei 18/2020.

- L’execució del tràmit inclou la declaració responsable següent:
•    Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
•    Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
•    Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • ActivitatsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració