Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Ajuntament de Reus

Comunicació prèvia de les activitats amb incidència, no incloses a la legislació sectorial

Comunicar l'obertura d'una activitat inclosa en la taula 13 de la classificació municipal

qrcodetelemàtic reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

 

Règim de comunicació prèvia per comunicar a l’Ajuntament l’obertura d’una activitat amb incidència, no incloses a la legislació sectorial.

Atès, d’altra banda en matèria d’activitats la voluntat del legislador es la de racionalitzar els procediments administratius i desenvolupa una idea que encaixa amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis), reduint tràmits administratius que obstaculitzin la llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure circulació de serveis.

El règim d’intervenció de les activitats no incloses a la legislació sectorial, són les següents:

a) Activitat sense incidència:
Són les activitats que per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Aquestes activitats estan subjectes a la declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració públic competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

b) Activitats amb incidència:
Són les activitats que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatius del compliments dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


La declaració responsable o la comunicació prèvia a què es fa referència conté una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl vigent al municipi de Reus.

La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, habilita de manera immediata per l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Es troben classificades dins taula 13 classificació municipal, aprovada pel Ple Municipal en sessió del dia 16/10/2015. Incloure accés a la classificació d’activitats.


 Enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques ccae 2009 del web d’IDESCAT

Per a mes informació:  Serveis Territorials 977 010 288, o bé a  ote@reus.cat

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració