Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Reserva d'espai o llicència d'accès de vehicles a la via pública per obres

Llicència d'ocupació de la via pública per espai reservat o d'accés de vehicles per obres

qrcodetelemático presentialpresencial envelopecorreo postal reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció (obres noves, de reparació o d’enderrocament) o de llicència d’accés de vehicles a traves de les voreres (gual).

Aquesta llicència la pot sol·licitar tota persona o empresa que, disposant de la llicència d’obra pertinent, necessiti l’ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega de materials i equipaments o entrar-ho dins l’obra, o també quan es necessiti utilitzar la vorera.

L’ocupació s’autoritzarà per mesos i comportarà el pagament de les taxes corresponents. El temps màxim de durada que es pot sol·licitar per la reserva d’espai per obres és d’un any. No obstant això, una vegada s’hagi acabat el termini concedit, es pot sol·licitar pròrroga. (És a dir, la reserva d’espai no es concedeix per tot el temps que duri l’obra, sinó que se sol·licita i concedeix per una durada concreta).

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
- Per la reserva d’espai per obres: Plànol a escala 1:100 amb situació de la reserva d’espai a la Via Pública on es farà la càrrega i descàrrega indicant els metres lineals a ocupar.
- Per la llicència d’accés de vehicles: Plànol a escala 1:50 o 1:100 amb situació i numeració de la finca, indicant els metres de gual sol·licitat.
 
Observacions:
- No es pot sol·licitar la reserva d’espai per obres o la llicència d’accés de vehicles per obres si no s’està en disposició de la llicència d’obres pertinent.
- En el cas que sigui necessari demanar una pròrroga d’aquesta llicència, cal fer-ho per escrit amb el document de sol·licitud de pròrroga corresponent abans que finalitzi el termini atorgat en la llicència.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.  https://serveis.reus.cat/ordenances.php

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Mobilitat