Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Sol·licitar autortizació per la realització amb caràcter extraordinari

informatiuinformativo

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme esporádicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Quin és el temps de la tramitació?

Termini de presentació de la sol•licitud: mínim dos mesos abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa

Normativa relacionada
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

 Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:

Temporalment, t’hauràs de posar en contacte amb la nostra Oficina Tècnica Empresarial a ote@reus.cat per a demanar la liquidació de les taxes.

Un cop disposis de tota la documentació necessària, l’hauràs de presentar amb la nostra sol•licitud general

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

¿Qué documentación debo presentar?

• Memòria tècnica descriptiva (veure formulari). S’haurà de presentar  en suport informàtic, format PDF.

 Els plànols hauran de ser a escala 1:100 i 1:200, indicant: 
 

 • Justificació dels vectors ambientals ( soroll i vibracions, olors, escalfament, residus, aigües residuals, contaminació lumínica, malbaratament energètic, etc)
 • Prevenció i seguretat en cas d’incendis
 • Ventilació, accessibilitat, salut en els llocs de treball etc.
 • Anàlisi de la mobilitat provocada (art. 111.1.b) Decret 112/2010).
 • Disposició d’un pla d’autoprotecció (supòsits art. 46 Decret 112/2010)
 • Disposició dels serveis d’higiene i salubritat (art. 47 Decret 112/2010) i dels dispositius d’assistència sanitària (art. 48 Decret 112/2010)
 • Valoració de l’impacte acústic (art. 33 Decret 112/2010) i, si s’escau, adopció de mesures per prevenir-lo i  minimitzar-lo
 • Compliment dels requisits constructius i de prevenció d’incendis en el cas d’establiments tancats (arts. 36 i 37 Decret 112/2010)
 • Disposició de memòria de seguretat (art. 42 Decret 112/2010)
 • Disposició de personal de vigilància i de personal de control d’accés
 • En cas que no s’aboqui a xarxa de clavegueram municipal, caldrà aportar còpies de les empreses gestores de les empreses gestores de les aigües residuals.
 • Plànols ( emplaçament, planta, secció, etc) de la distribució i instal•lacions.

• Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat recreativa (de conformitat amb les quanties detallades als arts. 80 i 81 del Decret 112/2010, de 31 d’agost). El document de pòlissa i el rebut acreditatiu del seu pagament haurà de ser exhibit a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de l’espectacle públic o activitat recreativa
• Document que acrediti la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es porta a terme l’espectacle o activitat recreativa (titularitat del local, contracte d’arrendament, contracte de cessió d’ús, etc.), només en els casos en que l’espectacle públic o activitat recreativa es realitzi en espais privats, que no requereixen autorització municipal d’ús.

• Contracte de tractament de residus amb una empresa especialitzada, si s’escau.Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

 • Activitats