Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Sol·licitar autortizació per la realització amb caràcter extraordinari



Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme esporádicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Quina documentació he de presentar?
• Memòria tècnica descriptiva (veure formulari). S’haurà de presentar  en suport informàtic, format PDF.

 Els plànols hauran de ser a escala 1:100 i 1:200, indicant: 
 

 • Justificació dels vectors ambientals ( soroll i vibracions, olors, escalfament, residus, aigües residuals, contaminació lumínica, malbaratament energètic, etc)
 • Prevenció i seguretat en cas d’incendis
 • Ventilació, accessibilitat, salut en els llocs de treball etc.
 • Anàlisi de la mobilitat provocada (art. 111.1.b) Decret 112/2010).
 • Disposició d’un pla d’autoprotecció (supòsits art. 46 Decret 112/2010)
 • Disposició dels serveis d’higiene i salubritat (art. 47 Decret 112/2010) i dels dispositius d’assistència sanitària (art. 48 Decret 112/2010)
 • Valoració de l’impacte acústic (art. 33 Decret 112/2010) i, si s’escau, adopció de mesures per prevenir-lo i  minimitzar-lo
 • Compliment dels requisits constructius i de prevenció d’incendis en el cas d’establiments tancats (arts. 36 i 37 Decret 112/2010)
 • Disposició de memòria de seguretat (art. 42 Decret 112/2010)
 • Disposició de personal de vigilància i de personal de control d’accés
 • En cas que no s’aboqui a xarxa de clavegueram municipal, caldrà aportar còpies de les empreses gestores de les empreses gestores de les aigües residuals.
 • Plànols ( emplaçament, planta, secció, etc) de la distribució i instal•lacions.

• Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat recreativa (de conformitat amb les quanties detallades als arts. 80 i 81 del Decret 112/2010, de 31 d’agost). El document de pòlissa i el rebut acreditatiu del seu pagament haurà de ser exhibit a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de l’espectacle públic o activitat recreativa
• Document que acrediti la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es porta a terme l’espectacle o activitat recreativa (titularitat del local, contracte d’arrendament, contracte de cessió d’ús, etc.), només en els casos en que l’espectacle públic o activitat recreativa es realitzi en espais privats, que no requereixen autorització municipal d’ús.

• Contracte de tractament de residus amb una empresa especialitzada, si s’escau.
 

Quin és el temps de la tramitació?
Termini de presentació de la sol•licitud: mínim dos mesos abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa

Normativa relacionada
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

 

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvi



Quant costa fer el tràmit?



Impresos relacionats



Departament responsable

 • Activitats


Tràmits vinculats



Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:



Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat