Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

LLicència per a la utilització del recinte PARC DE LA FESTA de Reus

Utitlització organitzada per promotors privats per realitzar activitats de caràcter extraordinariCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

Tràmits per a realitzar activitats extraordinàries al “PARC DE LA FESTA” de Reus.
En el recinte del Parc de la Festa es poden realitzar activitats de caràcter extraordinari (concerts, representacions, exhibicions, espectacles musicals, etc...), i poden ser organitzats pel mateix Ajuntament, sota la seva responsabilitat directa, o bé per iniciativa de promotors privats. En aquest darrer cas, els interessats hauran d’obtenir la preceptiva llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

El procediment per obtenir l’esmentada llicència és el que es detalla a continuació:

1. Qui ho pot sol•licitar?
Qualsevol persona o empresa interessada.

2. Com es pot sol•licitar?
-Tràmit previ: Confirmar la disponibilitat de l’espai.
Com a pas previ per a formalitzar la sol•licitud de llicència, caldrà presentar una sol•licitud genèrica, per a confirmar la disponibilitat del recinte en la data o dates que es vol portar a terme l’activitat. Aquesta petició caldrà presentar-la, com a mínim, 4 mesos abans de la data prevista per a la realització de l’esdeveniment.
La presentació d’aquesta sol•licitud genèrica NO dóna dret a la reserva automàtica de l’espai, ni a la posterior concessió de la llicència municipal.
En aquestes instal•lacions i en les seves proximitats NO està permesa l’activitat d’acampada.
Aquest tràmit és gratuït.

- Tràmit posterior: Sol•licitud de llicència extraordinària.
En cas que el recinte estigui disponible, el termini de presentació de la sol•licitud de llicència extraordinària acompanyada de tota la documentació necessària és, com a mínim, 1 mes abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa. No obstant això, es recomana als interessats que les sol·licituds es presentin com a mínim, 2 mesos abans de la data prevista per a l'inici de l'activitat.


3. Departament responsable. El Negociat d’Activitats, que està dins l’Àrea de Medi Ambient, és l’òrgan competent per a la seva tramitació.

4. Quin cost té?
Per poder utilitzar el recinte del Parc de la Festa, caldrà abonar en el moment de la presentació de la sol•licitud, les quantitats econòmiques pertinents establertes en:

1.-. L’Ordenança fiscal núm. 8, Reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
2.- L’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, si s’escau. Atenent al tipus d’activitat de que es tracti i l’aforament màxim previst, per qüestions de seguretat pública, si resulta necessari crear un dispositiu especial de seguretat (fora del recinte) per cobrir l’esdeveniment, caldrà abonar la taxa que la Guàrdia Urbana emeti a l’efecte. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de conformitat amb el tràmit previst a l’art. 7 de l’esmentada ordenança.
Per saber si cal o no aquest dispositiu especial, es recomana contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
3.- L’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública (art. 7.Epígraf 19.3.- Amb caràcter diari. Circs i similars i utilització del Parc de la Festa).
D’acord amb la superfície del recinte, de 12.923 m2, la taxa ascendeix a 861,97 euros, per dia. La taxa s’aplica des del dia que s’inicia l’ús o aprofitament del terreny públic, amb independència de les dates en què es celebraran els espectacles o activitats. La quota de la taxa s’aplica per cada dia que s’ocupa el recinte.
4.- L’Ordenança municipal núm. 22, reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials.

5. Fiança.
La persona organitzadora haurà de dipositar, amb caràcter previ a l’esdeveniment, una fiança suficient per respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar en el recinte cedit i/o els béns públics o privats situats a les rodalies, com a conseqüència de la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa.
Un cop valorada la documentació presentada, es comunicarà oportunament a l’interessat de l’import de la fiança.

6. Quin és el temps de la tramitació?

El termini que disposa l’Ajuntament per a resoldre és d’1 mes. En cas de no rebre una resposta per part de l’Ajuntament en el termini establert, la llicència s’entén denegada per silenci administratiu negatiu.

7. Documentació que cal aportar
Veure documentació en el següent enllaç tràmit: Llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

 

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcar opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç CITA PRÈVIA

 Quant costa fer el tràmit?Departament responsable

  • Activitats


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat