Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Autoliquidació taxa per les activitats

Model carta de pagament per l'autoliquidació de la taxa de serveis administratius d'activitats¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
            
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            


Detalle del trámite

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels diferents règims d’intervenció administrativa municipal de les activitats.

Meritament de la taxa

L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-ne la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència municipal, d’efectuar una comunicació o qualsevol altre procediment dels definits   en l’apartat 1 de l’article 2n. de l’ordenança fiscal núm. 8. Les actuacions administratives que s’hagin de realitzar amb motiu de la sol·licitud o comunicació presentades no es realitzaran si no s’acredita haver efectuat el pagament de les corresponents taxes.

L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta, condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per la declaració de caducitat de l’expedient.

Exempcions i bonificacions:

L’article 7è de l’ordenança, estableix la possibilitat de gaudir de bonificacions i exempcions de la taxa. Aquestes beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització o de la llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.

Normativa de gestió:
Per imports del deute tributari superiors a 300€, el subjecte passiu podrà optar per autoliquidar tot el tribut, o bé al sistema de pagament de la taxa especificada en l’art. 8.5) de l’Ordenançá fiscal.

Normativa relacionada:

- Ordenança fiscal municipal núm. 8, reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.

 
¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Activitats


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat