Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Certificat empadronament

Sol·licitud d'un certificat d'empadronament¿Como puedo tramitarlo?

Telèfon: 010 (des de fix de Reus) o 977.010.010 (fora de Reus o mòbil)
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Document que certifica l’empadronament en un domicili de la ciutat. Aquest document només és necessari en determinades circumstàncies. El certificat d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants. La validesa d’aquest document és de 3 mesos.

Els certificats només poden ser sol·licitats per les persones titulars. En el cas que qui el demani no sigui la persona titular, sinó algú que actuï en nom seu,  caldrà que la sol·licitud del certificat estigui emplenada i signada per la persona titular. Així mateix, per a recollir un certificat en nom d’una altra persona, la persona compareixent haurà de presentar el model "Autorització a recollir documents" degudament emplenat i signat per la persona titular, amb la documentació que faci falta. Sense l’autorització de la persona titular del certificat la compareixent no podrà recollir el certificat.
En cas que el titular sigui una persona difunta, actuarà com a sol·licitant el familiar que demani el certificat.

Existeixen diversos tipus de certificats que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar, en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d’altres:

a) Certificat d’empadronament
b) Certificat històric d’una persona que no consta actualment empadronada
c) Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada
d) Certificat d’acreditació de l’adreça on residia una persona que consta de baixa del padró municipal per defunció, així com de les persones amb qui constava empadronat/da.
e) Certificat relatiu a la inscripció com a parella de fet en aquest Ajuntament
 

En cas de necessitar un certificat on hi hagin de constar unes dades específiques en un període determinat, o be de convivència amb altres persones, cal demanar un certificat d’empadronament amb història.

No obstant, per la majoria dels tràmits administratius per tal d’acreditar el domicili d’empadornament d’una persona/es empadronades a Reus actualment, serà suficient amb el volant d’empadronament.

Nota destacada:
Per a la presentació a les enttitats bancàries del document acreditatiu d’empadronament per la moratòria de la hipoteca, si la vostra entitat bancària no us indica el contrari és el tràmit VOLANT D’EMPADRONAMENT
. Assegureu-vos i consulteu-ho previament a la vostra entitat bancària

Si heu de demanar el certificat d’empadronament de la unitat familiar cal que adjunteu els documents indicats a l’apartat 3 (3a i 3b) de la sol·licitud; en cas contrari el certifcat que s’expedirà serà el certificat individual d’empadronament.

Informació sobre els canals de tramitació:
•    Telemàtic: Si la tramitació es sol•licita per internet el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.
•    Presencialment realitzant una sol•licitud degudament emplenada i signada. Aquesta sol•licitud serà registrada i si s'escau, enviada al departament de padró perquè realitzi la tramitació de l’expedient. Aquest canal actualment està restringit a casos excepcionals. prèvia valoració de l’equip d’atenció telefònica.
•    Correu postal: Si la tramitació es sol•licita per correu postal, el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.

Com m’arribarà el certificat si he fet la tramitació de la sol•licitud telemàtica:
Una vegada feta la tramitació telemàtica i revisada la sol•licitud, la documentació aportada i el pagament de la taxa, l’Ajuntament emetrà el certificat que s’enviarà telemàticament. La persona interessada rebrà un avís de dipòsit mitjançant sms i/o correu electrònic a les dades de contacte aportades i podrà recollir el certificat accedint a l’apartat de la Seu Electrònica de l’Ajuntament : Notificacions electròniques.
 

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Població


Accede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat