Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Llicència municipal per activitat de caràcter no permanent desmuntable: Circ, ..

Llicència municipal per activitat de caràcter no permanent desmuntable: Circ, ..Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      


Detall del tràmit

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme en establiments oberts al públic no permanents desmuntables: són locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal.lacions fixes portàtils, construïdes per mòduls o elements metàl.lics, de fusta o de qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràctes itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment i oberts o tancats.

Quina documentació he de presentar?
- Projecte tècnic . S’haurà de presentar en suport paper, per triplicat exemplar, i en suport informàtic, format PDF. Els plànols hauran de ser a escala 1:50 i 1:100.
- Annex III: Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte d’activitat.
- Annex IV: Declaració responsable relativa a l’assegurança de responsabilitat civil. Adjunteu còpia del document de la pòlissa i el rebut acreditatiu del seu pagament en vigor.
- Document que acrediti la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es porta a terme l’espectacle o activitat recreativa (titularitat del local, contracte d’arrendament, contracte de cessió d’ús, etc.), només en els casos en que l’espectacle públic o activitat recreativa es realitzi en espais privats, que no requereixen autorització municipal d’ús.
- Anàlisi de la mobilitat provocada (art. 111.1.b) Decret 112/2010).
- Disposició d’un pla d’autoprotecció (supòsits art. 46 Decret 112/2010)
- Disposició dels serveis d’higiene i salubritat (art. 47 Decret 112/2010) i dels dispositius d’assistència sanitària (art. 48 Decret 112/2010)
- Valoració de l’impacte acústic (art. 33 Decret 112/2010) i, si s’escau, adopció de mesures per prevenir-lo i minimitzar-lo
- Compliment dels requisits constructius i de prevenció d’incendis en el cas d’establiments tancats (arts. 36 i 37 Decret 112/2010)
- Disposició de memòria de seguretat (art. 42 Decret 112/2010)
- Justificant del pagament de la taxa per al prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats (ordenança fiscal núm. 8)
- Disposició de personal de vigilància i de personal de control d’accés
- Fotocòpia de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
- Justificant de tractament de residus mitjançant contracte amb empresa especialitzada o conveni amb l’Ajuntament de Reus. L’activitat té l’obligació de separar totes les fraccions residuals generades, tenint en compte la recollida selectiva obligatòria de envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica i rebuig. En cap cas l’activitat podrà fer ús dels contenidors ubicats als carrers, destinats a residus domiciliaris o de petits productors.
En cas de què intervinguin animals:
- Certificat de a inscripció de l’activitat en el Registre de Nuclis zoològics.
- Documentació sobre el trasllat d’animals.
- Altres
 

Quin és el temps de la tramitació?
Termini de presentació de la sol•licitud: mínim 3 mesos abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa.

Normativa relacionada
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Activitats


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat