Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Llicència municipal per activitat de caràcter no permanent desmuntable: Circ o similar

Llicència municipal per activitat de caràcter no permanent desmuntable: Circs o similars

informatiuinformatiu

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme en establiments oberts al públic no permanents desmuntables: són locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal.lacions fixes portàtils, construïdes per mòduls o elements metàl.lics, de fusta o de qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge.

Temporalment, t’hauràs de posar en contacte amb la nostra Oficina Tècnica Empresarial a [email protected] per a demanar la liquidació de les taxes.

Un cop disposis de tota la documentació necessària, l’hauràs de presentar amb la nostra sol•licitud general

 

 Quin és el temps de la tramitació?

Termini de presentació de la sol•licitud: mínim 3 mesos abans de la data prevista per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa.

Normativa relacionada
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

Quant costa fer el tràmit?

Quina documentació he de presentar?

1. Projecte tècnic signat pel tècnic/a competent amb descripció de l’activitat, visat pel col•legi professional corresponent, o projecte tècnic signat pel tècnic/a competent sense visar acompanyat de la declaració jurada (Annex II adjunt),
en tot cas el projecte haurà de contenir la següent documentació:

•    Estudi d’avaluació de la mobilitat generada o memòria de mobilitat, si s’escau.
•    Pla d’autoprotecció, si l’aforament es superior a 500 persones que haurà de ser enregistrat a la plataforma HERMES (art. 46 del Decret 112/2010, de 31 d’agost.)
•    Memòria de seguretat, (art. 42 del Decret 112/2010, de 31 d’agost)
•    La documentació requerida per la normativa sobre prevenció i control ambiental de les activitats, segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i les activitats a desenvolupar-hi.
•    Estudi d’impacte acústic i d’aïllament enfront del soroll aeri.
•    Contingut mínim previst per la normativa sobre dispositius d’assistència sanitària (art. 48 Decret 112/2010, de 31 d’agost).
•    Contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
•    Documentació preceptiva acreditativa del compliment de la normativa sobre protecció de la salut.
•    Disposició de personal de vigilància i de personal de control d’accés
•    En cas que no s’aboqui a la xarxa de clavegueram municipal, caldrà incloure còpies de les empreses gestores de les aigües residuals.
Els plànols hauran de ser a escala 1:100 o 1:200

2. Annex III: Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte d’activitat.
3. Annex IV: Declaració responsable relativa a l’assegurança de responsabilitat civil.
4. Document que acrediti la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es porta a terme l’espectacle o activitat recreativa (titularitat del local, contracte d’arrendament, contracte de cessió d’ús, etc.), només en els casos en que l’espectacle públic o activitat recreativa es realitzi en espais privats, que no requereixen autorització municipal d’ús.
5. Justificant del pagament de la taxa per al prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats (ordenança fiscal núm. 8)
6. Justificant de tractament de residus mitjançant contracte amb empresa especialitzada o conveni amb l’Ajuntament de Reus. L’activitat té l’obligació de separar totes les fraccions residuals generades, tenint en compte la recollida selectiva obligatòria de envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica i rebuig. En cap cas l’activitat podrà fer ús dels contenidors ubicats als carrers, destinats a residus domiciliaris o de petits productors.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració