Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Renovació de la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent

Renovació de la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent

qrcodetelemàtic envelopecorreu postal envelopeCorreu electrònic reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu electrònic

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015
email

Correu electrònic - [email protected]

DESCRIPCIÓ:
Els ciutadans estrangers no comunitaris que no disposin d’autorització de residència permanent o de llarga durada a l’Estat espanyol estan obligats a renovar la seva inscripció al Padró cada dos anys.
En el cas que no es realitzi la renovació dintre del termini requerit, es declararà la caducitat de la inscripció al padró d’habitants i aquesta es donarà  de baixa per caducitat.
Atenció:
Abans d’iniciar la tramitació per qualsevol dels canals disponibles és recomanable llegir l’apartat PREGUNTES FREQÜENTS que trobareu en aquest enllaç (Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Les persones de nacionalitat no comunitària sense document de residència permanent o de llarga durada als qui els falti menys de 3 mesos per la caducitat de la seva inscripció padronal. El termini per calcular aquesta caducitat serà des de l’últim moviment padronal realitzat a instància de l’interessat.

L’interessat ha de signar el document de renovació personalment. Els menors hauran de ser representats per llurs pares o tutors legals que així ho acreditin.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS DE TRAMITACIÓ:

    • Telemàtic. Si la sol:licitud es presenta telemàticament, rebreu resposta del departament gestor amb indicacions a seguir per finalitzar el tràmit
    • Correu electrònic: Si la tramitació es sol·licita pel correu directament a  [email protected] rebreu resposta del departament gestor amb indicacions a seguir per finalitzar el tràmit  Cal llegir prèviament l’apartat de documents necessaris i adjuntar-los correctament escanejats i en el format adequat per agilitzar la seva finalització. Es demana també afegir al correu que s’enviï, un telèfon de contacte operatiu per aclarir dubtes.
    • Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si s’acompleixen els requisits i s’aporta la documentació adient de totes les persones que realitzen el tràmit. Aquest canal actualment està restringit a casos excepcionals. prèvia valoració de l’equip d’atenció telefònica quan envieu el correu electrònic i la documentació i sempre amb cita prèvia. En aquest cas, el personal d’atenció us trucarà al telèfon i us facilitarà la cita prèvia, no us heu de desplaçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sense tenir la cita prèvia.
    • Correu postal: Si la tramitació es sol·licita per correu rebreu, per correu postal, resposta del departament gestor amb indicacions a seguir per finalitzar el tràmit

TERMINI DE RESOLUCIÓ:
15 dies aproximadament des de que es recepciona la petició sempre que la documentació sigui completa i correcta.
No obstant normativament, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol•licitud, sempre que la documentació sigui correcte i no s’hagi d’interrompre els terminis per les causes compreses en l’art. 22 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol•licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol•licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER REALITZAR EL TRÀMIT:
La  targeta del permís de residència (vigent) o, en el seu defecte el passaport (vigent)

Els menors estrangers de qualsevol nacionalitat, encara que hagin nascut a Espanya, s’han d’identificar a partir dels 14 anys amb el passaport o targeta de residència. Els menors de 14 d’anys s’identificaran amb el llibre de família o certificat de naixement.. En cas de separació o divorci document acreditatiu de la guarda i custòdia del menor a qui es representa .

NORMATIVA

• Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996 de 10 de gener
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de  Catalunya.
• Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol pel què s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
• Resolució de  29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de   2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments relatives a la  gestió del padró municipal.
• Decret de l’Alcaldia de 16 de març de 2010

Requeriments tecnològics

Pdeu consultar els requeriments tecnològics en la següent pàgina

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració