Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)

Autoliquidació impost sobre vehicles de tracció mecànica¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
            Detalle del trámite

Aquest tràmit serveix per donar-se d’alta a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i alhora fer-ne el pagament.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica, de qualsevol classe i categoria, que siguin aptes per circular per les vies públiques.
 
No estan subjectes, a l’impost:
- Els vehicles que , havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular, de forma excepcional, en exhibicions, certàmens o carreres limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.
- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica que no superin els 750 Kg de càrrega útil.
 
El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat en el cas de primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què se’n produeix l’adquisició.
 
Quan el període impositiu que correspon liquidar és inferior a l’any natural, les quotes es prorrategen per trimestres, d’acord amb el següent procediment:
- En les altes per primera adquisició del vehicle, la quota es calcula proporcionalment al número de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, incloent-hi el de la data d’adquisició.
- En el cas d’alta d’un vehicle que estava donat de baixa temporal, la quota es calcula com si es tractés d’una alta per primera adquisició (per exemple, un vehicle matriculat el 15 d’abril ha de pagar tres trimestres).
 
El quadre de tarifes aplicable ve determinat per la classe de vehicle, i es pot trobar a l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Condicions
L’autoliquidació l’ha de fer la persona que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació, i l’ha de pagar a l’ajuntament del municipi que consti com a domicili també en el permís de circulació.¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Les autoliquidacions es fan al moment.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?¿Qué documentación debo presentar?

- Permís de circulació del vehicle.
- Fitxa tècnica del vehicle.
- DNI/NIE de la persona titular.Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Rendes i exaccions


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat