Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Taxa de gual

Informació sobre la taxa a satisfer per l'entrada de vehicles en edificis o solarsDetall del tràmit

Aquesta taxa grava l’aprofitament especial de les voreres o bé terrenys d’ús públic situats en sòl classificat com a urbà, així com els trams de carretera situats dins l’àmbit delimitat de sòl de naturalesa urbana, mitjançant l’entrada de vehicles, ja sigui amb senyalització de prohibició d’estacionament o no.

L’exercici d’aquelles activitats que per si mateixes exigeixen necessàriament l’entrada i sortida de vehicles, com són tallers de reparació de vehicles, gasolineres, i locals destinats a rentat, pupil·latge i aparcament de vehicles, etc.

La possibilitat de realitzar l’aprofitament queda garantit permanentment mitjançant la llicència municipal, la qual permet l’adequació de la vorera, i la corresponent senyalització amb pintura i col·locació de la placa oficial.

La taxa es liquidarà als propietaris o usufructuaris, en el seu cas, de les finques i locals a què donin accés les referides entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

La taxa merita periòdicament el dia 1 de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de l’aprofitament, en els quals aquest serà des de l’inici fins al final d’any o des de l’1 de gener fins la data de cessament.

La quota es reduïrà a la meitat, si la data d’efectes de l’alta o baixa de l’aprofitment o canvi de subjecte passiu es produeix, respectivament, durant el segon o el primer semestre de l’any en curs.

El prorrateig es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes, i a petició del subjecte passiu, i comportarà l’adequació del cens del tribut, i l’ajust de les quotes de les correponents liquidacions, ja estiguin pendents d’ingressar o ingressades.

Observacions
Veure el tràmits d’alta, baixa i modificació de la llicència municipal d’autorització de guals.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 17, Reguladora de les Taxes per entrada de vehicles a tavés de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualseol classe.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat