Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Taxa de gual

Informació sobre la taxa a satisfer per l'entrada de vehicles en edificis o solars

informatiuinformatiu

Aquesta taxa grava l’aprofitament especial de les voreres o bé terrenys d’ús públic situats en sòl classificat com a urbà, així com els trams de carretera situats dins l’àmbit delimitat de sòl de naturalesa urbana, mitjançant l’entrada de vehicles, ja sigui amb senyalització de prohibició d’estacionament o no.

L’exercici d’aquelles activitats que per si mateixes exigeixen necessàriament l’entrada i sortida de vehicles, com són tallers de reparació de vehicles, gasolineres, i locals destinats a rentat, pupil·latge i aparcament de vehicles, etc.

La possibilitat de realitzar l’aprofitament queda garantit permanentment mitjançant la llicència municipal, la qual permet l’adequació de la vorera, i la corresponent senyalització amb pintura i col·locació de la placa oficial.

La taxa es liquidarà als propietaris o usufructuaris, en el seu cas, de les finques i locals a què donin accés les referides entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

La taxa merita periòdicament el dia 1 de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de l’aprofitament, en els quals aquest serà des de l’inici fins al final d’any o des de l’1 de gener fins la data de cessament.

La quota es reduïrà a la meitat, si la data d’efectes de l’alta o baixa de l’aprofitment o canvi de subjecte passiu es produeix, respectivament, durant el segon o el primer semestre de l’any en curs.

El prorrateig es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes, i a petició del subjecte passiu, i comportarà l’adequació del cens del tribut, i l’ajust de les quotes de les correponents liquidacions, ja estiguin pendents d’ingressar o ingressades.

Observacions
Veure el tràmits d’alta, baixa i modificació de la llicència municipal d’autorització de guals.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 17, Reguladora de les Taxes per entrada de vehicles a tavés de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualseol classe.

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Rendes i exaccions