Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Sol·licitud de bonificació de l’IIVTNU de l'habitatge habitual per transmissió mortis causa

Sol·licitar la bonificació de l’IIVTNU en cas de transmissió mortis causa

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

L’ objecte és bonificar la quota de l’IIVTNU per la transmissió de l’habitatge habitual realitzada a títol lucratiu per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, i les parelles de fet.

Aquesta sol•licitud s’ha de presentar en el termini de sis mesos, prorrogables per altres sis, comptats des de la data de defunció de la persona causant.

Es tracta d’una bonificació és de caràcter pregat i haurà de ser sol•licitada per l’obligat tributari, d’acord amb el formulari aprovat per aquest tràmit, en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de la data del meritament de l’impost.

Aquells terrenys que corresponguin a l’habitatge del subjecte passiu, gaudiran d’una bonificació del:

•    80%, si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 29.000€.
•    50%, si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge és superior de 29.000€.

S’entendrà que el terreny transmès és el de l’habitatge del subjecte passiu, quan l’adreça del mateix coincideixi amb la del subjecte passiu que figuri al padró d’habitants i hagi estat el seu domicili habitual durant almenys dos anys anteriors al moment del meritament del tribut. La comprovació del compliment del requisit de l’empadronament es farà d’ofici per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació d’aquesta bonificació.

En el cas de parelles de fet, per a gaudir de la bonificació, caldrà que la parella estigui inscrita en un registre oficial o haver formalitzat la seva relació en escriptura pública i s’haurà d’acreditar un mínim de dos anys de convivència o descendència comú.

El gaudiment definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, durant el tres anys següents a la mort del causant, amb l’excepció del cas de la mort de l’adquirent dins d’aquest termini.
 

Normativa relacionada
•    Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
•    Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
•    Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Enllaços relacionats

•    Web informativa de l’IIVTNU

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol•licitud és de sis mesos i el sentit del silenci administratiu és negatiu.

Quina documentació he de presentar?

•    Certificat de defunció de la persona causant (En cas de no autoritzar la seva consulta per mitjans telemàtics a altres administracions públiques).
•    Document que acredita la formalització com a parella de fet.
•    Document que acredita la transmissió de l’immoble (en cas que s’hagi fet).Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions