Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Descripció del tràmit:
Amb aquest tràmit es dóna compliment a la obligació dels subjectes passius de presentar davant l’ajuntament la declaració del fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, regulada en l’article 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Informació de l’Ajuntament al contribuent:
La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26/10/2021, que  ha estat publicada al BOE el dia 25 de novembre, declara nul•la la fórmula de càlcul de l’impost, per la qual cosa el dia 08/11/2021 el Govern de l’estat va dictar un Reial Decret Llei 26/2021 (RDL), publicat al BOE del 9 de novembre, i en vigor des del 10 de novembre,  en el qual regula ja la nova fórmula de càlcul.

Els nostres serveis informàtics estan treballant per adaptar el programa de càlcul de l’impost a la nova fórmula legal.

De moment doncs, continua igualment l’obligació de comunicar les transmissions d’immobles a l’ajuntament però no es procedirà a autoliquidar ni liquidar l’impost fins que el programa informàtic no estigui acabat.

En el moment que tinguem  modificats els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s’informarà sobre com cal procedir per fer efectiu el pagament de l’impost.

Interessats:
Tenen la condició d’interessats les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereix el 35.4, de la Llei 58/2003, General Tributària, que tinguin la condició de subjecte passiu, les quals seran:

•    En les transmissions a títol lucratiu (donacions, herències...), la persona o entitat que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

•    En les transmissions a títol onerós (compravenda, dació en pagament...), la persona o entitat que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real del què es tracti.

•    En les transmissions a títol onerós en que el transmissor sigui una persona física no resident a Espanya, l’obligat a presentar la declaració serà l’adquirent.

Càlcul de la liquidació:
El mètode de càlcul utilitzat pels serveis de la Hisenda Municipal serà l’objectiu, excepte que l’interessat hagi declarat expressament que opta pel mètode de càlcul real i aporti el títol d’adquisició o la declaració de l’impost sobre successions i donacions que siguin necessaris per la realització del càlcul.

La no aportació dels títols d’adquisició o de declaració de l’impost sobre successions i donacions deixarà sense efectes les declaracions d’inexistència de valor i d’aplicació del mètode de càlcul real.

La no presentació de la documentació que reflecteix la transmissió que es manifesta deixarà sense efectes la present declaració.

Termini de presentació:
Aquesta declaració s’ha de presentar dins els terminis següents, a comptar de la data en què es produeixi la meritació de l’impost:

a)    Quan es tracti d’actes entre vius, el termini és de trenta dies hàbils.
b)    Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos prorrogables fins a un any a sol•licitud del subjecte passi

Normativa relacionada
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Ordenança Fiscal 6, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).  

 

Enllaços relacionats

 

https://seu.reus.cat/seu/contingutPublic/mostrarContingut/21541

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

L’Administració tributària ha de notificar la liquidació en un termini de sis mesos des de l’endemà de l’acabament del termini per presentar la declaració o des de l’endemà de la comunicació de l’Administració per la qual s’iniciï el procediment.

En el cas de presentació de declaracions extemporànies, el termini de sis mesos per notificar la liquidació comença a comptar-se des de l’endemà de la presentació de la declaració.

Quina documentació he de presentar?

A la declaració s’ha d’adjuntar el document en el qual constin els actes o contractes que originen la imposició:

•    Títol de transmissió dels béns immobles (escriptura, adjudicació judicial...).
*Aquest document ha de posar de manifest la transmissió de l’immoble objecte de la declaració.

•    Títol d’adquisició del béns immobles (escriptura, adjudicació judicial...).
*Aquest document s’ha de presentar si la transmissió és a títol onerós i s’ha declarat que no hi ha hagut increment de valor o que s’opta pel mètode de càlcul real i ha de posar de manifest la data i import d’adquisició de l’immoble transmès objecte de la declaració.

•    Declaració Impost sobre successions i donacions.
*Aquest document s’ha de presentar o autoritzar la consulta a l’Ajuntament; si la transmissió és a títol lucratiu i s’ha declarat que no hi ha hagut increment de valor o que s’opta pel mètode de càlcul real.

•    En cas d’actuar com a representant, documentació que acrediti la representació.

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions