Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Sol·licitud de pròrroga per presentar la declaració de l'IIVTNU (transmissió mortis causa)

Demanar un termini de pròrroga per presentar la declaració de l'IIVTNU en cas de mortis causa

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquesta sol•licitud té per objecte ampliar el termini per presentar l’autoliquidació o declaració de l’IIVTNU per aquelles transmissions produïdes per herència.

D’acord amb la normativa vigent, en cas de transmissió per causa de mort, l’obligat tributari disposa d’un termini de sis mesos per a presentar l’autoliquidació o declaració de l’IIVTNU. Si es presenta aquesta sol•licitud, el termini podrà ser prorrogable fins a un any.
Aquesta pròrroga és de caràcter pregat i haurà de ser sol•licitada per l’obligat tributari, d’acord amb el formulari aprovat per aquest tràmit.

Termini de presentació:
Aquesta sol•licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos.
No es concedirà la pròrroga quan la sol•licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció de la persona causant.

Normativa relacionada

•    Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
•    Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
•    Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.


Enllaços relacionats

•    Web informativa de l’IIVTNU

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

La sol•licitud de pròrroga de l’IIVTNU s’entèn concedida si, transcorregut un mes des de la sol•licitud, no hi ha resolució expressa.


Quina documentació he de presentar?

Certificat de defunció de la persona causant (En cas de no autoritzar la seva consulta per mitjans telemàtics a altres administracions públiques).Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions