Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Dret d'accés a la informació pública

Formulari per exercir el dret d'accés a la informació pública que preveu la LLei 19/2014

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Tràmit habilitat per a sol•licitar l’accés a la informació pública municipal, tant administrativa com històrica, no publicada en els portals de transparència o altres webs municipals.
És informació pública tots els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que obrin en poder de l’Administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

Supòsits exclosos

No s’utilitzarà aquest tràmit per accedir a informació pública en el següents casos:
•    Si voleu fer una proposta o un suggeriment o bé formular una queixa, no heu d’utilitzar aquest canal, sinó l’espai de queixes i suggeriments que trobareu en aquest enllaç : bústia ciutadana
•    Quan es tracti d’un interessat/a en un procediment administratiu en curs que vol accedir a la informació que forma part de l’expedient administratiu. En aquest cas cal demanar-lo mitjançant una sol·licitud general
•    Dret a la informació dels càrrecs electes.
•    Sol•licituds d’accés a informació pública que tenen un règim especial d’accés.

Cal destacar-ne les següents observacions:
•    En la sol•licitud no és obligatori justificar cap interès legítim ni motivació per a poder accedir a la informació. En cap cas, la sol•licitud pot demanar l’emissió d’informes, dictàmens, esborranys, notes, etc,  sent inadmesa a tràmit, d’acord amb l’article 29 de la llei esmentada.
•    El dret d’accés a la informació pública no és un dret absolut i, per tant, només es denegarà la sol•licitud si és d’aplicació algun dels límits regulats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, és a dir,  quan es causi un perjudici a un interès públic o privat superior (perjudicis a menors d’edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.).
•    En el cas que la seva sol•licitud afecti a drets de terceres persones i aquestes resultin identificades o fàcilment identificables, l’Administració els donarà trasllat de la vostra sol•licitud, per tal que faci  les al•legacions oportunes en el termini màxim de 10 dies. En aquest cas, s’informarà al sol•licitant del trasllat de la sol•licitud a terceres persones i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s’hagin rebut les al•legacions o hagi transcorregut el termini indicat per a presentar-les.
•    Si la persona sol•licitant aporta l’autorització de la tercera persona afectada i no hi ha més parts afectades, no és realitzarà el tràmit d’audiència.

Qui la pot demanar?

Mitjançant el formulari, poden exercir el dret d’accés a la informació pública les persones a patir de 16 anys,
a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

 

 Normativa relacionada
•    Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació´ pública i bon govern.
•    Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
•    Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Requeriments tècnics per tramitar electrònicament
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Relacions CiutadanesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració