Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Pròrroga llicència tanca o bastida a la via pública

Pròrroga de llicència d'ocupació de la via pública per instal·lació de tanca o bastida

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència quan necessita prorrogar el termini d’ocupació de la via pública amb motiu de la instal·lació d’una bastida o d’una tanca per obres.

La pròrroga es concedirà amb les mateixes condicions que la llicència d’instal·lació de la tanca o de la bastida.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics
- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsol de la via pública.

Quant costa fer el tràmit?

Quin és el temps de tramitació?

Aproximadament 15 dies, sempre que tot estigui correcte, segons informe de l’inspector de Mobilitat.

Segons l’ordenança municipal que regula l’ús de la via pública,el termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol·licitud és de 2 mesos i el silenci administratiu és negatiu, per la qual cosa s’ha d’entendre desestimada la petició.

Quina documentació he de presentar?

10 dies abans de la caducitat de la llicència, com a mínim, la persona titular haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga, d’acord amb el model normalitzat, indicant, entre altres dades, l’adreça de l’obra, el número d’expedient de la llicència d’ocupació de la via pública i el termini de pròrroga sol·licitat.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat