Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Registre de sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Descripció del procediment d'inscripció al registre d'HPOCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Habitatge - Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus
            


Detall del tràmit

Estar inscrit al Registre de sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC) és un requisit  imprescindible per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial i també per a optar a un dels habitatges de la Borsa de Lloguer Social.
 
Termini de presentació:
Permanent
 
Requisits d’inscripció
-Ser major d’edat o emancipat.
-Tenir capacitat per obligar-se contractualment.
-Estar empadronat a Reus.
-Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 106/2009, de 19 de maig.
-Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de presentació de la sol•licitud d’inscripció  i mantenir-se durant el període de vigència de la inscripció (3 anys).
 
Com puc tramitar-ho:
Cal demanar cita prèvia per a presentar la sol•licitud al 977.010.071
 
La inscripció suposa dues accions:
1. Pre-inscripció. S'ha de fer de manera telemàtica introduint directament les dades a l’aplicació de la seu electrònica  https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/nuevaSolicitud.jsp 

2. Inscripció. Només es pot fer presencialment a l’Oficina d’Habitatge, cr. Rosselló, 3 (entrada plaça Baluard) de Reus o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Av. Vidal i Barraquer, 12-14 de Tarragona
Amb la pre-inscripció la persona interessada només queda registrada, però en cap cas inscrita fins que no presenti la sol•licitud impresa, complimentada i signada per totes les persones majors d’edat que integren la unitat de convivència.
 
Quina documentació he de presentar?
- Sol•licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
- Declaració responsable de la persona sol•licitant i dels membres d ela unitat de convivència signada
- Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la tramitació de la inscripció al registre de sol•licitants d’HPO signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors de 16 anys.
- Original i fotocòpies del DNI i NIE vigents
- Original i fotocòpia del llibre de família, si s’escau
En cas de no haver presentat la declaració de renda per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar: Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (informe de vida laboral)
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, persones amb grau de discapacitat reconegut, hauran d’aportar certificat de l’ICASS, persones perceptores d’un pensió no contributiva hauran d’aportar el certificat dels ingressos percebuts en la darrera anualitat.

Quant costa fer el tràmit?
El tràmit és gratuït
 
Quin és el temps de la  tramitació?
El termini per a resoldre i notificar la resolució d’inscripció és de 3 mesos a partir de la data de presentació de la sol•licitud.
 
Formularis
1.- Formulari que trobarà en aquest enlllaç https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/nuevaSolicitud.jsp
Acompanyat del document d’autorització que es troba en l’aparat impresos relacionats.
 
Normativa relacionada
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de Promoció de l’Activitat Econòmica.
. Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.
- Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de sol•licitants d’habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 
Enllaços relacionats
http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jspEspecificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Oficina d'Habitatge


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat