Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.
Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Notificaciones electrónicas

Notificaciones electrónicas

El sistema de notificacions per mitjans electrònics de l'Ajuntament de Reus permet als ciutadans, ciutadanes i empreses, consultar en tot moment les notificacions electròniques que li ha emès l'Ajuntament de Reus.

El certificat digital és un requisit obligatori per accedir-hi ja que d'aquesta manera, es garanteix que una persona física o jurídica només podrà accedir a les seves notificacions. Si no en teniu, podeu sol·licitar un certificat idCat personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de no disposar de certificat digital i si el procediment ho permet per requisits de seguretat, podreu accedir a la notificació electrònica a través d'una paraula de pas o contrasenya que el sistema li enviarà a través de SMS o correu electrònic.

Si té dubtes del funcionament del servei pot accedir a la web de suport d'e-NOTUM per a la ciutadania.

 

Aspectes legals

El sistema de notificacions electròniques està regulat conforme al Reglament de les notificacions i les comunicacions per a mitjans electrònics de l'Ajuntament de Reus aprovat al 16 de desembre de 2011.

L'Ajuntament de Reus utilitzarà mitjans electrònics en les seves comunicacions amb les persones físiques i jurídiques sempre que així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, llevat de l'establert als articles 5, 6 i 17 de l'esmentat reglament i en aquells que una normativa així ho estableixi, on no serà necessari.

L'Ajuntament de Reus podrà establir l'obligació de l?ús de mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions a aquelles persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per motius de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En tot cas, tindrà caràcter obligatori per les interessades, els procediments contemplats en l'annex 1 de l'esmentat reglament.

La sol·licitud i el consentiment podran, en tot cas, emetre's i recavar-se per mitjans electrònics, per a tots o determinats procediments administratius, que es tramitin o no per via electrònica.

La notificació electrònica s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment que se'n produeixi l'accés al seu contingut. El sistema acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica de la persona interessada i, la data i hora de l'accés al contingut de l'acte notificat per part de la interessada, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.

Quan hi hagi constància de la recepció de l'avís de la notificació a l'adreça electrònica o telèfon mòbil via SMS i transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes previstos a l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, excepte que d'ofici o a instància de la interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés a la notificació electrònica.

L'accés electrònic de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d'aquest accés.

La notificació electrònica estarà signada electrònicament segons l'establert al Registre Electrònic Municipal amb un document annexat que disposarà del contingut íntegre de la notificació.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.

 

Requeriments Tècnics

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina.
Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat