Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Taxa escombraries

Informació sobre la Taxa per recollida d'escombraries ( TRBD )Detalle del trámite

El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges i locals, o establiments sense cap mena d’activitat, així com el seu tractament.

Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i malbaratament d’alimentació, procedents dels habitatges i els detritus procedents de la neteja normal dels habitatges i locals, o establiments on no es realitzi cap activitat.
 
S’exclouen d’aquest concepte: els residus de tipus industrial; els comercials que - per quantitat, volum o mida- no siguin assimilables a domèstics; enderrocs d’obres; detritus humans; matèries i materials contaminats, corrosius i perillosos que requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat en la seva recollida o abocament; i també les que suposin un risc potencial per a la salut o pel medi ambient.
 

La taxa meritarà periòdicament l’1 de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural (llevat dels casos d’inici i cessament de la prestació del servei en què aquest serà des de l’inici fins a final d’any o des de l’1 de gener fins la data de cessament).

La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat física d’habitatge o de local, que es determina en funció de la seva naturalesa, ús i destí, i superfície.
 
Quan el període impositiu que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui inferior a l’any natural, les quotes es prorratejaran per trimestres.
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el servei, ja sigui a títol de propietàries, concessionàries, usufructuàries, habitacionistes, arrendatàries o, fins i tot, de precari.
 
La persona propietària, o usufructuària en el seu cas, dels habitatges o locals ha de tenir la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, sempre que per la seva naturalesa estigui subjecte al pagament del tribut. És per això que podrà fer repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges i locals, beneficiaris del servei.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Rendes i exaccions


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat