Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Baixa del padró municipal d'habitants a la ciutat de Reus.

Demanar la baixa en cas de canvi de residència a un altre municipi o a un altre país, o altres

qrcodetelemàtic mobile-alttelefònic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Telefònic

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Telèfon: 010 (des de fix de Reus) o 977.010.010 (fora de Reus o mòbil)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Per a què serveix aquest tràmit ?

 Per tramitar la baixa de la inscripció del padró municipal d’habitants de Reus

DESCRIPCIÓ:
Aquest tràmit permet la baixa del padró Municipal d’Habitants d’un ciutadà pels motius següents:
•    Per defunció. Aquesta baixa es realitza a partir de les comunicacions que fa l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i no requereix una sol•licitud expressa, llevat que algun familiar la vulgui tramitar. En aquest cas la persona que sol·licita el tràmit actua com a persona interessada.
•    Per trasllat fora d’Espanya d’una persona estrangera.
•    Per manifestació del titular d’un habitatge (propietari o llogater) que declara que algú ja no forma part de la seva unitat de convivència, o que hi han inscripcions anteriors que ja no resideixen en l’esmentada adreça.
•    Per caducitat dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no realitzin cada 2 anys la renovació de la seva inscripció padronal

L’Ajuntament iniciarà baixes d’ofici si té indicis de que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi resideixen. Aquestes baixes es poden produir per:

- Manifestació de la persona titular/resident d’un habitatge que comunica que algú ja no resideix en el seu domicili
- Per inscripció d’un nou grup familiar a un domicili on consten persones empadronades
- Per manca de confirmació de la inscripció padronal

Atenció:

Abans d’iniciar la tramitació per qualsevol dels canals disponibles és recomanable llegir l’apartat PREGUNTES FREQÜENTS que trobareu en aquest enllaç (Veure informació detallada fent un click en aquest enllaç

QUI HO POT SOL•LICITAR:

Qualsevol persona major d’edat.
En el cas de menors d’edat o de persones incapacitades legalment, els seus representants legals (mare, pare o tutor/a).

QUAN ES POT SOL•LICITAR:
En qualsevol moment

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS DE TRAMITACIÓ:

•    Telemàtic: Si la tramitació es sol•licita per internet el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.
•    Presencialment realitzant una sol•licitud degudament emplenada, documentada i signada. Aquesta sol•licitud serà registrada i enviada al departament de padró perquè realitzi la tramitació de l’expedient.
Per obtenir cita per ser atès en l’oficina presencial cal trucar al teèfon 977.010.010 i marcar opció 2.
•    Correu postal: Si la tramitació es sol•licita per correu postal, el departament de padró donarà curs a la seva tramitació si la documentació aportada és adequada i suficient, en cas contrari la persona interessada rebrà requeriment per tal que pugui realitzar aclariment o aportar documentació complementària.

TEMPS ESTIMAT DE TRAMITACIÓ:
Les baixes per defunció amb sol•licitud expressa es tramiten al moment un cop el departament gestor ha contrastat les dades de la sol•licitud amb el registre civil.
Les baixes per trasllat fora d’Espanya d’una persona estrangera es tramiten al moment un cop que verifiquem que ja no resideixen el el municipi.

La resta de baixes es tramiten d’ofici, seguint la normativa establerta.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER REALITZAR EL TRÀMIT:
•    Document d’identitat (passaport o permís de residència) per als estrangers que es traslladen fora d’Espanya.
•    Document d’identitat (DNI, passaport, permís de residència) de qui comunica la baixa d’una altra persona, i si no és el titular de l’IBI cal acreditar documentalment l’interès sobre l’habitatge (escriptura de propietat, contracte d’arrendament, sentència judicial, ordres d’allunyament, etc.).

NORMATIVA.
    • Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996 de 10 de gener
    • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
    • Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol pel què s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre. 
    • Resolució de  29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments relatives a la gestió del padró municipal.
    • Decret de l’Alcaldia de 16 de març de 2010

 

 

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • PoblacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració