Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Sol·licitud d'exempció de l'IIVTNU per dació en pagament i/o execució hipotecària

Sol·licitar exempció de l'IIVTNU per als casos de dació en pagament i/o execució hipotecària

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

L’ objecte és l’exempció de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per les transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per la cancel•lació de deutes garantides amb hipoteca que recau sobre ella mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Aquesta exempció és de caràcter pregat i haurà de ser sol•licitada pels interessats, d’acord amb el formulari aprovat per aquest tràmit. En la sol•licitud, els interessats hauran d’acreditar que reuneixen els requisits necessaris per a gaudir d’aquest benefici.

Requisits:  D’acord amb el que preveu la Llei 18/ 2014 de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, s’hauran de complir  els requisits següents:

• Que la dació en pagament o execució hipotecària judicial o notarial s’efectuï per a la cancel•lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre l’habitatge habitual, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

• Que la persona deutora o persona garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el què hagi figurat empadronat la persona contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició, si dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que disposa la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

D’acord amb aquesta llei hi ha dues modalitats d’unitat familiar:
    1ª. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si hi hagués:
        a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests.
        b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjecte a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

    2ª. En els casos de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre i que reuneixin els requisits del punt anterior.

Tanmateix a aquests efectes s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Termini de presentació:
La sol•licitud d’exempció es podrà presentar en qualsevol moment a partir de la data en què s’ha dut a terme la transmissió del bé immoble per dació en pagament i/o execució hipotecària judicial o notarial, amb un termini màxim de 4 anys.

Normativa relacionada
•    Llei 18/2014, del 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, competitivitat i eficiència.
•    Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
•    Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
•    Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Enllaços relacionats

•    Web informativa de l’IIVTNU
 


Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?


Quina documentació he de presentar?

  • Còpia de l’escriptura notarial o del testimoni de la resolució judicial de la dació en pagament (només en els casos en els que l’Ajuntament no hagi emès la liquidació de l’impost en el moment d’aquesta petició).
  • Annex 1. Autorització per la consulta de dades signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. Aquest document el pot descarregarde l’apartat "impresos relacionats", emplenar i signar per tots els membres de la unitat familiar, previament a iniciar el tràmit.

 

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions