Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Al·legacions a la declaració d’immoble d'ús residencial des/ocupat de forma permanent

Al.legacions al Recarrec sobre l'IBIU per immoble d'ús residencial des/ocupat de forma permanent

informatiuinformatiu

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Descripció del tràmit:
Mitjançant aquest tràmit s’ofereix un model específic per a poder presentar un escrit a través del qual les persones interessades podran al•legar el que estimin convenient al  seu dret per oposar-se a la declaració d’immoble des/ocupat amb caràcter permanent.
Segons la normativa, son considerats indicis de desocupació que es donen simultàniament i sense solució de continuïtat durant almenys els dos anys anteriors a la meritació del recàrrec: 31 de desembre.

a) La no inclusió en el padró municipal d’habitants de cap resident que tingui declarat aquest habitatge com a domicili de residència.
b) La manca de contracte o pòlissa del servei de subministrament d’aigua potable.

En el model haurà d’indicar obligatòriament, el número d’expedient, la referència cadastral i l’adreça de l’immoble, que consta en el comunicat que ha rebut.

La referencia cadastral la trobarà al rebut de l’IBI (que pot consultar entrant a la carpeta ciutadana www.reus.cat)
o a la seu de casdastre

Termini de presentació:
Disposa d’un termini de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent al que va rebre aquesta comunicació per presentar les al•legacions que tingui per convenient i aportar qualsevol mitjà de prova en defesa dels seus drets.

Cal tenir en compte que en cas de no efectuar al•legacions i/o no aportar proves o que les mateixes fossin desestimades això donarà lloc a la resolució definitiva d’immoble des/ocupat amb caràcter permanent i conjuntament amb això a la liquidació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’Impost Sobre Béns Immobles.

 Normativa relacionada.
Els fonaments  jurídics de la declaració de desocupació els trobem a:
- L’Article 72.4 de la Llei d’Hisendes Locals (Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març).
- L’article 7.c) de l’Ordenança Fiscal 3 reguladora de l’Impost de Béns Immobles d’aquest Ajuntament (BOPT 20/12/2019), en relació a l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini màxim de resolució i notificació d’aquestes al.legacions son de 6 mesos i el sentit del silenci administratiu que s’ estableix a la normativa reguladora del procediment és negatiu.

Quina documentació he de presentar?

Es pot adjuntar qualsevol documentació que serveixi com a mitjà de prova de les seves al.legacions.


 

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook