Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Subvenció a entitats per projectes de cooperació al desenvolupament 2021

Concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Reus per a les entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament.

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 04/05/2021  hasta el 14/06/2021

(Fuera de plazo)

Subvenció que atorga la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Podran ser destinatàries d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que desenvolupin projectes i activitats en l`àmbit de la solidaritat i cooperarió al desenvolupament.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Bases aprovades pel Ple de data 7 d’abril de 2017 i publicades al BOPT núm. 104 de data 31 de maig de 2017.

Convocatòria 2021 publicada al BOPT de data 03/05/2021

Termini de presentació 2021

- Sol·licitud subvenció : Del 4 de maig al 14 de juny de 2021

Nota destacada

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Justificació subvenció :

Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justificació dels projectes finalitzats a partir de l’ú de novembre serà el 15 de gener de l’any següent.

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

¿Qué documentación debo presentar?

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionados