Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Al·legacions o recurs administratiu

Presentació d'un escrit d' al.legacions o recurs administratiu¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Per a què serveix aquest tràmit ?

Mitjançant aquest tràmit s’ofereix un model genèric per a poder presentar:

•  Un escrit a través del qual les persones interessades podran adduir d’al•legacions en un procediment en curs, aportar documents o elements de judici, perquè s’incorporin a l’expedient administratiu. També, permet la impugnació d’actes de tràmit que es dictin durant el curs del procediment.

o

•  El recurs administratiu, que correspongui, a través del qual les persones interessades podran impugnar resolucions o actes/decisions que siguin objecte de recurs, dictats en el marc d’un procediment administratiu. El tipus de recurs a presentar ve indicat en el «peu de recurs» que consta en l’acte a impugnar.

Aquest tràmit no permet la presentació de queixes o suggeriments, ja que aquests tenen la finalitat de posar en coneixement de l’Administració circumstàncies que afecten al funcionament de la ciutat i/o qualitat dels serveis públics que es presten, ni tampoc esmenes o aportacions a documentacio necessària o requerida pel departament gestor que cal, per poder emetre la resolució de l’expedient admiinistratiu.

No serveix per presentar al·legacions a expedients sancionadors per multes de trànsit, ja que existeix un procediment específic per al·legar en aquest tipus d’expedients amb un formulari específic i de compliment obligatori https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/22298

Descripció del tràmit:

L’escrit d’al•legacions o el recurs administratiu corresponent s’ha de tramitar d’acord amb el que estableix la normativa aplicable i s’ha d’interposar de conformitat amb els terminis legal o reglamentàriament previstos.
La resolució de l’escrit d’al•legacions i recursos administratius s’ha de fer per part de l’òrgan competent, d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable i els terminis indicats per aquesta.
Si s’actua a través de representant, la interposició d’un recurs administratiu requereix l’acreditació formal de la representació (com per exemple, amb un apoderament apud acta o poder notarial). En el cas de presentació d’un escrit d’al•legacions, no cal acreditar formalment la representació, ja que en aquest cas es presumeix.
L’error o l’absència de la qualificació de l’escrit o el recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el caràcter veritable.
Amb caràcter general, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari.

Termini de presentació

La presentació de l’escrit d’al·legacions o recurs administratiu s’ha de fer en el termini legalment previst, segons correspongui.

 

Normativa relacionada

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, amb caràcter general.

 

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

El temps legalment previst.

 ¿Qué documentación debo presentar?

La que consideri pertinent i oportuna per a tramitar i fonamentar l’escrit d’al·legacions o el recurs administratiu.

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat