Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR. PROMOCIÓ INTERNA.

OF-2017 Concurs oposició per la provisió d'una plaça de tècnic/a superior

Plazo inscripción / presentación

Del 13/04/2021  hasta el 10/05/2021

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:

És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn promoció interna, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a superior de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) per a l’any 2017.


Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició:
Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

De conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2017.
No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:
1. Currículum vitae signat.
2. Títol acadèmic, que es sol·licita com a requisit d’accés o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
3. Document oficial que acrediti estar en possessió del nivell de català requerit, o superior.
4. Justificant acreditatiu del pagament de la taxa.
5. Acreditació dels mèrits al·legats al currículum, mitjançant fotocòpia dels títols o certificats d’assistència.

 Termini de presentació de sol·licituds: del dia 13 d’abril fins en 10 de maig de 2021.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol•licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.

- Publicació Bases BOPT
de data 12.04.2021
- Publicació anuncia DOGC
de data 16.04.2021
- Publicació anuncia BOE de data 20.04.2021

Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç;¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -41.44 €  Drets d'exàmen  
  • -GRATUÏT per a persones a l'atur i que no rebin cap quantitat en concepte de subsidi (Oordenança fiscal núm. 13)  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans


Accede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat