Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats

Exempció / Bonificació de la taxa de prestació de serveis intervenció adm de les activitats¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització, del permís o de la llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.  
Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació de tramitar la corresponent sol·licitud d’autorització, de llicència, o comunicació:

1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna, enfonsament, incendi o desnonament, no originat per manca de pagament de lloguers, i els que es verifiquin en compliment d’ordre
 i disposicions oficials.

2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa s’acreditarà mitjançant les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats econòmiques o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). En aquest cas, s’entendrà per alta i baixa simultània quan l’interval de temps entre la declaració d’alta i baixa abans esmentada no sigui superior als 3 mesos.

3.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no econòmica.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats autoritzades per motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el període del trasllat no superi un any.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Rendes i exaccions


Accede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat