Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Informe tècnic de la Guàrdia Urbana referent a un atestat

Sol·licitud d'actuació singular de la Guàrdia Urbana per emissió d'un informe tècnic

qrcodetelemático

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Atestat que pot demanar la companyia asseguradora que necessiti acreditar qualsevol actuació realitzada a la via pública mitjançant informe emès per la Guàrdia Urbana.

Per sol·licitar aquest informe prèviament cal posar-se en contacte telefònicament amb la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament on se li informarà si es disposa de l’atestat que necessita i se li proporcionarà el núm. d’expedient necessari per fer la tramitació.

Telèfon de contacte: 977.010.092

 

Ordenança fiscal núm. 16 - Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’activitat realitzada per la Guàrdia Urbana a la via pública, quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les tasques de vigilància pública en general.
S’entén que el servei prestat per la Guàrdia Urbana afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi estat motivat, directament o indirectament, per ell mateix, de manera que les seves actuacions obliguin la Guàrdia Urbana a realitzar activitats o prestar serveis, i sempre que es tracti de serveis que no siguin de prestació obligatòria i gratuïta, tal com s’estableix a la normativa vigent.
En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o de les activitats següents:
1. Emissió d’informes tècnics.
2. Acompanyament de vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial.
3. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega, i treballs especials, en zones no destinades a aquesta finalitat, i per la dificultat o perill que representin per a la circulació.
4. Operació d’habilitació d’espais d’estacionament, quan per les dimensions dels vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància, calgui fer-ho.
5. Realització i direcció de les tasques d’interrupció de la circulació com a conseqüència d’operacions especials a la via pública a causa de:
a) Instal·lació temporal de grues mòbils.
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada.
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element que, per les seves dimensions o perill, dificulti o interrompi la circulació.
6. Qualsevol prestació de serveis extraordinaris fets per la Guàrdia Urbana, entesos com aquells que ultrapassin les funcions pròpies.
 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

¿Qué documentación debo presentar?

  • Cumplimentar el formulari de sol·licitud amb totes les dades necessàries per emetre l’informe tècnic i realitzar el pagament de la taxa.

 

Normativa relacionada
- Ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 15 a 27, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, que es regirà per aquesta Ordenança fiscalEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Guàrdia Urbana de Reus